Specialpedagog

Specialpedagoger och speciallärare spelar en avgörande roll genom att tillföra djupgående pedagogisk kompetens till skolornas verksamhet och den övergripande planeringen av elevhälsan.

Deras nära samarbete med lärarna möjliggör kartläggning och avlägsnande av hinder för lärande samt planering och genomförande av extra anpassningar. Dessutom tränar de elever i olika strategier för att underlätta lärandet och planeringen av sina studier.

Genom att identifiera elevernas behov av särskilt stöd och utarbeta åtgärdsprogram tar specialpedagoger och speciallärare en central roll i att säkerställa att varje elev får det stöd och den vägledning de behöver för att nå sin fulla potential. Insatserna kan bland annat bestå av att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och genomföra utredningar och bedömningar inför elevers behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen ger handledning och konsultation till pedagogisk personal och hjälper till att utforma pedagogiska strategier.