Specialpedagog

Specialpedagogens uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas lärande och utveckling och tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Insatserna kan bland annat bestå av att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och genomföra utredningar och bedömningar inför elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ger handledning och konsultation till pedagogisk personal och hjälper till att utforma pedagogiska strategier.

Bildningsförvaltningen