Skolsköterska och skolläkare

Den medicinska delen av elevhälsan är kostnadsfri och består av skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insatser är liksom barnavårdscentralens (BVC) en frivillig verksamhet. BVC-journalen lånas av skolsköterskan efter vårdnadshavarnas samtycke. Det är viktigt att vaccinationshandlingar samt längd- och viktkurva från BVC överförs till skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård.

Den medicinska delen av elevhälsan har fokus på:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
    följa elevers tillväxt och utveckling
  • att erbjuda vaccinationer enligt nationellt program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • att vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • att bistå elever som har behov av särskilt stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Bildningsförvaltningen