Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insatser består av skolsköterska och skolläkare och ingår i skolans samlade elevhälsa. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen och har sekretess och journalföringsplikt liksom annan hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Elevhälsans medicinska insatser kallades tidigare för skolhälsovården.

Vid skolstart tar skolsköterskan över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling och erbjuda vaccinationer från barnhälsovården (BVC). Detta kan liknas med vuxnas företagshälsovård.

Barnets journal är en sekretessbelagd handling som endast den medicinska delen av elevhälsan (skolsköterska och skolläkare) har tillgång till. När den följer barnet under åren i skolan, så innehåller den en samlad beskrivning av barnets hälsa och utveckling samt andra betydelsefulla uppgifter som till exempel vaccinationer.

Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa (båda fysisk och psykisk), utveckling, arbetsmiljö och livsstil.

Skolsköterskan utför enklare sjukvårdsinsatser till elever för händelser som inträffar under skoldagen.

Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Hälsobesök

Skolsköterskan erbjuder alla elever enskilda och regelbundna besök.

Eleverna erbjuds hälsobesök i:

  • förskoleklass
  • årskurs 2
  • årskurs 4
  • årskurs 6
  • årskurs 8
  • år 1 på gymnasiet

Mellan hälsobesöken sker besök och uppföljningar utifrån barnens individuella behov samt efter överenskommelse med vårdnadshavare.

Vaccinering

Vaccinationer erbjuds enligt nationellt barnvaccinationsprogram och vid behov kompletterande vaccination om några doser saknas.

Bildningsförvaltningen