Kurator

Kuratorns uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas lärande och utveckling.

Kuratorn tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, är skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor. Kuratorn ger råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare samt stöttar skolans personal i elevhälsoarbetet. Kuratorn genomför sociala utredningar och bedömningar samt ger stöd utifrån en psykosocial helhetssyn; individuellt och/eller i grupp.

Kuratorn samverkar och samarbetar med samhällets resurser och myndigheter och använder sitt kontaktnät för att förmedla och aktivera insatser samt följer utvecklingen av socialt behandlingsarbete, sociallagstiftning och för arbetet aktuell forskning. Kuratorn dokumenterar sitt arbete och har tystnadsplikt.

Bildningsförvaltningen