Kurator

Kuratorns uppgift är att stötta skolan med insatser för att främja elevernas lärande och utveckling.

Kuratorn ska:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • Vara skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor.
  • Ge råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare
  • Stötta skolans personal i elevhälsoarbetet.
  • Genomföra sociala utredningar och bedömningar samt ge stöd utifrån en psykosocial helhetssyn; individuellt och/eller i grupp.

Kuratorn samverkar och samarbetar med samhällets resurser och myndigheter. Kontaktnätet används för att förmedla och aktivera insatser.

Kuratorn följer också utvecklingen av socialt behandlingsarbete, sociallagstiftning och aktuell forskning.

Kuratorn dokumenterar sitt arbete och har tystnadsplikt.

Bildningsförvaltningen