Projekt mikroplaster

Spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot en ekologisk hållbar utveckling. I Trelleborg finns en handlingsplan som ska bilda underlag för en långsiktig process med målet att minska spridningen av mikroplaster i kommunen.

Därför ska vi bli av med mikroplaster

Förekomsten av mikroplast och mikroskräp i den marina miljön har blivit uppmärksammad allt mer under de senaste åren, speciellt på global nivå.

Djur riskerar stora skador då de lätt trasslar in sig i eller äter makro- och mikroplaster. Det senare kan orsaka kvävning, drunkning, inflammationer eller till och med svält. Mikroplaster kan lätt intas av många organismer och därigenom föras upp i näringskedjan och når även människan.

När vi istället för att återanvända och återvinna plast och slänger plastmaterial på felaktigt sätt blir plasten skräp som succesivt bryts ner till mindre och mindre bitar i naturen. En del plast tillverkas som små pellets eller korn, och kan ingå i till exempel kosmetiska produkter.

Väg- och däckslitage största källan till utsläpp

Vägtrafiken i form av väg- och däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. En annan källa, som vuxit mycket under senare år, är gummigranulat som används på konstgräsplaner. Även gummibaserade fallskyddsytor på lekplatser och multiplaner är utpekade källor för spridning av mikroplast. Båtbottenfärg är ytterligare en källa till spridning, då färgen bildar mikroplastpartiklar när ytan på båten slits efter hand eller när båten tvättas, skrapas eller slipas vid underhåll.

Handlingsplan

För att minska spridningen av mikroplaster har Trelleborgs kommun antagit en handlingsplan. Arbetet med att ta fram planen startades våren 2018 och antogs hösten 2019. Syftet med handlingsplanen är att starta det lokala arbetet med att minska och begränsa spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen till miljön i Trelleborgs kommun.

Flera förvaltningar och kommunala bolag bidrar

Ansvaret för att åtgärderna blir utförda delas mellan flera förvaltningar och kommunala bolag. En hel del fokus ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsyn enligt miljöbalken.

Delprojekt

Handlingsplanen är indelad i olika delprojekt där varje delprojekt kommer att ha sin egen tidplan. För varje delprojekt anges också vilka nämnder och kommunala bolag som har ansvaret.

Delprojekten är:

 1. Rening av dagvattenutsläpp
 2. Konstgräsplaner
 3. Gummibaserade fallskyddsytor och multiplaner
 4. Industriell produktion och hantering av primärplast
 5. Tvätt av syntetfibrer
 6. Båtbottenfärger
 7. Nedskräpning
 8. Upphandling i Trelleborgs kommun
 9. Avloppsreningsverkens roll avseende utsläpp av mikropartiklar och läkemedelsrester i utgående vatten och slam
 10. Rening av havet utanför Trelleborgs kommuns kust
 11. Information

Handlingsplanen för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun, Projekt mikroplaster, ingår även som en del av den kommande lokala kemikalieplanen för Trelleborgs kommun.

Bakgrund

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment från storleken en nanometer till fem millimeter. Mikroplast bildas oavsiktligt när plastföremål slits sönder till mindre bitar eller när vi istället för att återanvända och återvinna plast, slänger plastmaterial i naturen, så att plasten blir skräp som succesivt bryts ner till mindre och mindre bitar.

Mikroplaster hittas i världshaven och i sötvattensystemen. Plastpartiklar som mikroplaster kan transporteras långt med vind och vattenströmmar, till platser där de primärt inte har sitt ursprung. Undersökningar visar på en global spridning av mikroplaster i världshaven, från tätbefolkade områden till avlägsna områden i Arktis och Antarktis.

Det finns många möjliga risker med plast. Fysisk stress kan vara ett resultat av att djur trasslar in sig i eller äter makro- och mikroplaster. Det senare kan orsaka kvävning, drunkning, inflammationer eller till och med svält. Mikroplaster kan lätt intas av många organismer och därigenom föras upp i näringskedjan. Intag och ackumulering av makro- och mikroplaster har påvisats för ett brett spektrum av filterorganismer (exempelvis musslor), ryggradslösa djur (exempelvis bläckfiskar), fiskar, däggdjur och fåglar.

Spridningen av mikroplaster når även människan. Plastpartiklarna kan även fungera som bärare av olika mer eller mindre giftiga kemikalier från omgivande miljön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen