Kemikalieplan

Spridningen av farliga kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot ekologisk hållbar utveckling. Antalet kemiska ämnen som finns i kemiska produkter och varor är mycket stort och för många av ämnena råder fortfarande brist på kunskap om effekter, användning och exponering.


Kemikalieplan för Trelleborgs kommun 2022–2030 är framtagen för att uppfylla det viktiga nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i Trelleborgs kommuns miljömålsprogram 2021–2030.

Även Trelleborgs kommuns Hållbarhetspolicy och de Globala miljömålen har anknytning till Kemikalieplanen. Kemikalieplanen ska vara ett verktyg och medel för att minska tillförseln och exponeringen av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen till människor, luft, mark och vatten i Trelleborgs kommun.

Miljömål

Hållbarhetspolicy

Samhällsbyggnadsförvaltningen