Farliga ämnen i varor

Du har rätt att få veta om en produkt eller en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken ska lämna information om detta inom 45 veckodagar. För dig som konsument är 45-dagarsregeln viktig.

I vilka varor finns särskilt farliga ämnen?

De särskilt farliga ämnena finns listade i kandidatförteckningen. Ämnena finns i plaster, byggmaterial, textilier, elektronik, leksaker med mera. Det kan röra sig om ämnen som ftalater, som ingår som mjukgörare i plaster och PVC-golv, bromerade flamskyddsmedel i elektronik och perflourerade ämnen i textilier.

Ämnenas egenskaper

De kemiska ämnena som listas i kandidatförteckningen har någon eller några av följande egenskaper:

  • Cancerframkallande
  • Mutagent (skadar arvsmassan)
  • Reproduktionstoxiskt (ger nedsatt fortplantningsförmåga)
  • Lagras i miljön
  • Hormonstörande med mera

45-dagarsregeln och krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0.1 viktprocent av ett ämne som står med på kandidatförteckningen ska den som säljer varan kunna lämna information om dess innehåll. En konsument ska inom 45 veckodagar få information om en vara innehåller ett kemiskt ämne som står uppsatt på kandidatförteckningen. 45-dagarsregeln gäller enligt artikel 33 i den kemiska EU-lagstiftningen, den så kallade Reach-förordningen. Du kan använda frågeformuläret och ta med dig det till butiken, för att få skriftligt svar om en vara innehåller farliga ämnen enligt 45-dagarsregeln.

Var kan jag hitta kandidatförteckningen?

Kandidatförteckningen finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Förteckningen som har upprättats av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, uppdateras två gånger per år och innehåller för närvarande ca 200 särskilt farliga ämnen. Företag som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0.1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen, måste anmäla detta till Echa. Informationskravet gäller alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare.

Kemikalieinspektionen

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen