Detaljplan 291 för Gislöv 16:35 ”Södra Gislöv”

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Gislöv 16:35 ”Södra Gislöv” DP 31. Planområdet är beläget vid i den södra delen av Gislöv och syftet med planförslaget är att möjliggöra för enbostadshus, anpassade till kringliggande bebyggelse.

Planförslaget överensstämmer inte med Översiktsplanen och tas fram med utökat förfarande.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Samråd

Samråd pågår mellan den 27 juni till och med den 18 augusti, planförslaget finns då tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 18 augusti 2023.

Ange diarienummer PL-2023-27 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen