Förhandsbesked

Är du osäker på om dina byggplaner kommer få bygglov? Genom att ansöka om förhandsbesked kan du få veta innan du lägger ner tid på en bygglovsansökan.

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Med förhandsbeskedet kan du tidigt få reda på om det du planerar bygga överhuvudtaget går att bygga på den plats du tänkt dig.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att kunna få bygglov för en nybyggnation, det vill säga bygga en ny byggnad på en plats där det inte tidigare finns någon byggnad.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. Om du får ett positivt beslut på förhandsbeskedet kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov motsvarar det du sökt förhandsbesked för.

I förhandsbeskedet kan kommunen också skriva in eventuella villkor som du måste uppfylla för att du senare ska få bygglov. Förhandsbesked är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid vänta tills du fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

När passar det att söka förhandsbesked?

Det kan till exempel vara bra att söka förhandsbesked om du vill stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den. Får du då ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om fastighetsreglering.

Men gäller åtgärden en fastighet som ligger på område med detaljplan är det oftast onödigt att söka förhandsbesked, eftersom förutsättningarna redan finns i detaljplanen. Du kan då istället söka bygglov direkt.

Hur bedöms ansökan?

När ärendet handläggs bedöms det utifrån plan- och bygglagen samt kommunens översiktsplan. På sidan 102 och 103 i Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 finns riktlinjer för tillkommande enstaka bebyggelse i orterna, byarna samt på landsbygden.

Länk till Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Det är slutligen Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun som avgör om ärendet får positivt besked eller avslag.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Så ansöker du om förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked ska vara skriftlig. Använd självbetjäningen via länken nedan. Vill du hellre få en blankett hemskickad kan du kontakta planavdelningen.

Ansök om förhandsbesked. (E-tjänst)

Följande handlingar behövs för prövningen:

  • Ifylld blankett för ansökan om förhandsbesked.
  • Tomtkarta som visar den planerade tomtplatsen, var byggnaden ska placeras och hur anslutningsväg kan se ut.
  • Foton från platsen.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Avgiften som nämnden tar ut när du ansöker om förhandsbesked baseras på den taxa som kommunfullmäktige fattar beslut om. Handläggningsavgiften tas ut oavsett om ärendet får avslag eller godkänns. Mer information finns via länken nedan.

Bygglovstaxa

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen