Bygglovstaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Ny taxa från och med 3 mars 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om ny bygglovstaxa som gäller från och med den 3 mars 2020. Förändringen av taxan innebär att den framöver ska vara timbaserad istället för ytbaserad.

Ärenden som inkommit före den 3 mars 2020 påverkas inte av den nya taxan.

Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter eller den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Exempel på fasta avgifter för bygglov

Nedanstående prisuppgifter inkluderar om inte annat anges avgifter för följande:

 • Bygglovsprövning
 • Ett startbesked
 • Ett tekniskt samråd
 • Ett arbetsplatsbesök
 • Ett slutsamråd
 • Ett slutbesked

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

 • Planenligt 32 640 kronor
 • Planenligt med liten avvikelse 38 760 kronor
 • Utanför planlagt område 36 720 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad (gäller inte attefallsanmälan)

 • Planenligt med tekniskt samråd 31 620 kronor
 • Planenligt utan tekniskt samråd 14 280 kronor
 • Planenligt med liten avvikelse och tekniskt samråd 37 740 kronor
 • Planenligt med liten avvikelse utan tekniskt samråd 24 480 kronor
 • Utanför planlagt område med tekniskt samråd 35 700 kronor
 • Utanför planlagt område utan tekniskt samråd 18 360 kronor

Tillbyggnad (till exempel uterum)

 • Planenligt med tekniskt samråd 31 620 kronor
 • Planenligt utan tekniskt samråd 17 340 kronor
 • Planenligt med liten avvikelse och tekniskt samråd 37 740 kronor
 • Planenligt med liten avvikelse utan tekniskt samråd 25 550 kronor
 • Utanför planlagt område med tekniskt samråd 31 620 kronor
 • Utanför planlagt område utan tekniskt samråd 19 380 kronor

Murar och plank, uppförande eller ändring (utan tekniskt samråd)

 • Inom detaljplan 12 240 kronor
 • Inom detaljplan med liten avvikelse 16 320 kronor
 • Utanför planlagt område 12 240 kronor
 • Fasadändring med tekniskt samråd 27 540 kronor
 • Fasadändring utan tekniskt samråd 14 280 kronor

Avslag

 • Vid avslag debiteras avgift för nedlagt arbete.

Avvisning eller avskrivning av ärende

 • Vid avvisning eller avskrivning av ärende tas avgifter ut för nerlagt arbete enligt tidsuppskattningen för tillämpliga ärendetyper.

Förhandsbesked

 • Inom planlagt område 17 340 kronor
 • Utanför planlagt område 25 500 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder (Attefallsåtgärder)

 • Tillbyggnad upp till 15 m² med tekniskt samråd 13 260 kronor
 • Tillbyggnad upp till 15 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor
 • Komplementbyggnad upp till 25 m² med tekniskt samråd 13 260 kronor
 • Komplementbyggnad upp till 25 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor
 • Takupa enligt attefallsregeln med tekniskt samråd 12 240 kronor
 • Takupa enligt attefallsregeln utan tekniskt samråd 7 140 kronor

Anmälningspliktig åtgärd (Bolundare)

 • Komplementbostadshus upp till 30 m² med tekniskt samråd 18 360 kronor
 • Komplementbostadshus upp till 30 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor

Ytterligare kostnader

Förutom avgift för bygglov, startbesked och slutbesked tillkommer ibland ytterligare avgifter såsom planavgift och avgift för grannehörande.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från mät- och kartavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Exempel på tillkommande avgifter i samband med bygglov

 • Nybyggnadskarta
 • För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område för fastigheter 0-5000 m²
 • Nyupprättande av nybyggnadskarta 13 770 kronor
 • Kontroll av befintlig nybyggnadskarta 4 080 kronor
 • Uppdatering av befintligt nybyggnadskarta 7 650 kronor

Utstakning

Nybyggnad 1-500 m² (BYA+OPA) 1-4 punkter

 • Finutstakning, enkla förhållanden, 8 670 kronor plus moms
 • Finutstakning, komplicerade förhållanden, 9 690 kronor plus moms

Tillbyggnad 1-500 m² (BYA+OPA) 1-4 punkter

 • Finutstakning, enkla förhållanden, 7 650 kronor plus moms
 • Finutstakning, komplicerade förhållanden, 8 670 kronor plus moms

Tillägg för extra punkter

 • 306 kronor plus moms per punkt

Lägeskontroll

 •  5 100 kronor plus moms

Underrättelse och expediering

 • Kungörelse och sakägare 1-10 1 093 kronor
 • Kungörelse och sakägare 10-50 2 185 kronor
 • Kungörelse och sakägare 50-100 3 278 kronor vid över 100 sakägare gäller timdebitering
 • Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningen 267 kronor

Justering av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att justera plan- och bygglovstaxan efter prisindex för kommunal verksamhet med 3,0 procent genom att ändra N-faktorn från 1,16 till 1,19. Justeringen gäller alla ärenden som inkommit från 2020-01-01.

Bygglov

Telefonnummer
0410-73 30 00 (telefontid måndag-fredag, klockan 13-14)

Samhällsbyggnadsförvaltningen