Taxa för geodata

Denna taxa gäller verksamhetsområdet geodata. Avgifterna i taxan är beslutade med stöd av plan- och bygglagen, PBL (2010:900) eller kommunallagen (1991:900). Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämndens geodataverksamhet enligt nedan. Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellen i kommunens beslut att anta taxan.

Avgift enligt tabell

Avgiften för utförande av en tjänst eller försäljning av en produkt som taxan omfattar, framgår av taxetabellen.

Mervärdesskatt

I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i taxetabellen fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.

Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnaden per timme är 1177 kronor för 2024.

Tillämplig taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet avseende utförande av en tjänst eller försäljning av en produkt som taxan omfattar inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Timdebitering

För de ärendetyper där ”Timdebitering” anges beräknas avgiften genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Kartmaterial

Del 2 Geodataprodukter i taxetabellen avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabellen utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Ändring av taxan

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som beställer en produkt eller en tjänst i enlighet med taxan, när beställd produkt levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Trelleborgs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Sker inte betalning i som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Taxan träder i kraft

Denna taxa ska tillämpas från och med 2024-01-01.

Del 1 TjänsterAvgift i kronor*
Nybyggnadskarta
Fastighetens yta 0-1200 kvmInom planlagt område12 953
Fastighetens yta 0-1200 kvmUtanför planlagt område11 775
Fastighetens yta 1201-5000 kvmInom planlagt område18 252
Fastighetens yta 1201-5000 kvmUtanför planlagt område16 486
Fastighetens yta ≥ 5001 kvmInom planlagt område20 018
Fastighetens yta ≥ 5001 kvmUtanför planlagt område17 663
För kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta gäller timdebitering
*Beställs kartan efter ansökan om bygglov tillkommer inte moms. Annars tillkommer 25 procent moms.
Utstakning, 1-4 punkter (grov+finutstakning) Avgift i kronor*
Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA)Enkla förhållanden8 243
Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA)Komplicerade förhållanden10 598
Tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA)Enkla förhållanden6 477
Tillbyggnad 0-500 ,kvm (BYA+OPA)Komplicerade förhållanden8 243
Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA)Enkla förhållanden8 832
Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA)Komplicerade förhållanden11 187
Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA)Enkla förhållanden7 065
Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA)Komplicerade förhållanden8 832
Tillägg gruppbebyggelse**Enkla förhållanden4 710
Tillägg gruppbebyggelse**Komplicerade förhållanden4 710
Tillägg per punkt utöver de fyra första (finutstakning)353
Tillägg för extra utstakningstillfälle (finutstakning)Timdebitering
Endast grovutstakningTimdebitering
*Moms om 25 procent tillkommer.
** Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första,
i en och samma ansökan (gruppbebyggelse), 1-4 punkter (grov+finutstakning)
LägeskontrollAvgift i kronor*
Byggnad/tillbyggnad/komplementbyggnad upp till 59m²4 121
60-249 m²5 299
250-499 m²5 888
500-999 m²6 477
≥1000m7 065
*Moms om 25 procent tillkommer.
GrundkartaAvgift i kronor*
Mätning och kartproduktionTimdebitering
*Moms om 25 procent tillkommer.
Kart-, mät- och GIS-uppdragAvgift i kronor*
Gränsutvisning med obeständig markeringTimdebitering
Beräkning och transformationTimdebitering
DrönarbilderTimdebitering
Övriga GIS-, mät- och kartuppdragTimdebitering
*Moms om 25 procent tillkommer.
Del 2 GeodataprodukterAvgift i kronor*
BaskartaSe pristrappa
OrtofotoSe pristrappa
LaserdataSe pristrappa
3D stadsmodellSe pristrappa
Vägnät NVDBTimdebitering
*Moms om 25 procent tillkommer
Taxa geodata, Leveranskostnad per köp av geodataproduktAvgift i kronor*
Administration och leveranspaketeringTimdebitering
*Moms om 25 procent tillkommer.
Pristrappa datauttagAvgift, kronorAvgift, kronorAvgift, kronor
Ha1 kartlager2 kartlager3 eller fler kartlager
0-57821 1731 565
5,001-101 5652 3473 129
10,001-503 1294 6946 258
50,001-1006 2589 3871 252
100,001-50010 01315 01920 026
500,001-1 00014 01821 02728 036
1 000,001-5 00018 22327 33536 447
5000,001-10 00021 86832 80243 736
10 000,001-24 05536 08348 109

Samhällsbyggnadsförvaltningen