Detaljplan 263, för del av Badhuset 5 med flera i kvarteret Badhuset

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en blandad bebyggelse i kvarteret samt att värna de kulturhistoriska värdena i kvarteret.

Planområdet är beläget i centrala Trelleborg invid Stadsparken. Den omgärdas av Östra Vallgatan i väst, J.F. Hellmansgatan i norr och Nygatan i söder.

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning 2

Granskning 2 pågår under tiden 14 december 2023 – 11 januari 2024, planförslaget finns då tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: trelleborg.se/detaljplaner.

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 11 januari 2024.

Ange diarienummer PL-2020-2 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen