Detaljplan 263, för del av Badhuset 5 med flera i kvarteret Badhuset

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en blandad bebyggelse i kvarteret samt att värna de kulturhistoriska värdena i kvarteret.

Planområdet är beläget i centrala Trelelborgs invid Stadsparken. Den omgärdas av Östra Vallgatan i väst, J.F. Hellmansgatan i norr och Nygatan i söder.

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning

Granskning pågår under tiden den 26 juni till och med den 27 juli, planförslaget finns då tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 27 juli 2023.

Ange diarienummer PL-2020-2 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen