Detaljplan 258 Östra Torp 20:37 med flera, Smygehuks parkering

Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till Sveriges sydligaste besöksmål, Smygehuk. Tillgängligheten ska tillgodoses både vid dagsutflykter och vid längre besök, för att upplevelsen av besöksmålets natur- och kulturmiljöer ska komma till sin rätt.

Smygehuk har mellan 250 000 och 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från samt inom området. Detaljplanen syftar även till att säker­ställa redan befintlig markanvändning.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2021-05-04, § 90, beslutat att anta detaljplan för Östra Torp 20:37 med flera ”Smygehuks parkering” – DP 258.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-05-10.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2021 att överpröva samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Trelleborgs kommun har därefter överklagat Länsstyrelsens beslut till Regeringen, Finansdepartementet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen