Murar, plank och staket

När du ska bygga en mur, ett staket eller ett plank kan det behövas bygglov. Även andra täta insynsskydd kan kräva bygglov. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när du väljer utformning så att det du vill göra är anpassat till omgivningen.

Murar

Du behöver bygglov för murar och stödmurar som får en höjd på över 0,5 meter mätt från marken på den lägsta sidan om muren. Det finns detaljplaner som inte tillåter uppförande av mur och plank vilket betyder att du inte får uppföra dem alls oavsett höjd. Länk till kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser hittar du längre ner på denna sida.

Plank

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra ett plank om det är högre än 1,2 meter från marken på den lägsta sidan om planket. Lovplikten infaller när den täta konstruktionen uppförs i en höjd som får en betydande inverkan på omgivningen. För att avgöra om en konstruktion bedöms som ett plank måste en samlad bedömning göras med hänsyn till exempelvis storlek, utformning, läge och omgivningspåverkan. Kontakta oss för en bedömning om planket är högre än 1,2 meter från markens lägsta sida.

Det är vanligast är att plank utförs i trä, men ett plank kan även vara en stående glasskiva eller en segelduk som monteras stående. Konstruktionen fungerar som ett skydd mot insyn och buller. Plank har även en avskiljande effekt. Tänk på att ”finsidan” bör vara utåt om inte planket är dubbelsidigt. Länk till kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser hittar du längre ner på denna sida.

Det finns ingen exakt definition för plank och därför rekommenderar vi att du söker lov eller kontaktar oss för bedömning om konstruktionen är över 1,2 meter.  Det finns detaljplaner som inte tillåter uppförande av mur och plank vilket betyder att du inte får uppföra dem alls oavsett höjd. Tänk på att sikttriangeln ska beaktas.

Staket

Staket är fritt från bygglovs- och anmälningsplikt och det är för det mesta både lägre och glesare än ett plank. Du behöver inte söka bygglov för staket som är högst 1,2 meter räknat från marken på den lägsta sidan om staketet. Tänk på att sikttriangeln ska beaktas.

Spaljé

En spaljé är ett stöd av till exempel trä eller metall som ofta används som stöd för växter.
Du behöver vanligtvis inte bygglov för att uppföra en spaljé. Lovplikten för konstruktionen infaller först om den kan definieras som ett bygglovspliktigt plank. Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket, spaljé eller pergola. Då behöver vi göra en bedömning.

Pergola

En pergola är en enkel trädgårdskonstruktion för växter, utan tak eller väggar. En sådan konstruktion kräver inte bygglov. En pergola är en mycket luftig konstruktion med ett tak av glest placerade ribbor. Planerar du ha tak (även tyg och genomskinligt tak räknas) på din pergola klassas det som skärmtak och vill du ha väggar i konstruktionen kan det klassas som plank. Då behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.

Hur görs bedömningen?

Faktorer som har betydelse för om plank eller mur kräver bygglov är:

 • storlek (höjd och längd)
 • utförande och utformning
 • placering och ändamål
 • visuellt intryck
 • genomsiktlighet
 • omgivningspåverkan

Handlingar

När du ansöker om bygglov för mur eller plank, skicka in följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Situationsplan i skala 1:400 med sökt åtgärd redovisad (längd och placering)
 • Fasadritning/vyritning i skala 1:100 som visar en vybild över muren sedd rakt framifrån, med nuvarande och nya marknivåer inritade, samt med murens längd och höjd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) samt väderstreck ska framgå.
 • Sektionsritning i skala 1:20 som höjd, täthet, konstruktion och grundläggning. Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av muren och omkringliggande mark som ska visa hur den är uppbyggd.
 • Förslag till kontrollplan
 • Foto från aktuella platser

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Läs vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna säger om ditt område.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Undantag för en- eller tvåbostadshus / ej flerbostadshus

Plank vid uteplats (skyddad uteplats), utgör undantag från bygglovsskyldighet, om det är max 1,8 meter högt och löper max 3,6 meter ut från huset samt att du placerar det minst 4,5 meter från tomtgränsen. Gäller en- och tvåbostadshus.

I område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

I område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse ska muren eller planket placeras i omedelbar anslutning till bostadshuset, det vill säga runt en etablerad trädgård, och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera muren eller planket närmare tomtgränsen så krävs det medgivande från berörda grannar.

Du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Sikttriangel

Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

 • Gatukorsning: Från hörnan och 10 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.
 • Korsning gata och gång- och cykelväg: Från hörnan och 5 meter längs cykelvägen samt 10 meter längs gatan är maxhöjden 0,8 meter.
 • Tomtutfart: Från hörnan och 2,5 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.
Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen