Kontrollansvarig och kontrollplan

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet.

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Den kontrollansvarige ska

 • se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs
 • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen
 • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, vid kommunens platsbesök samt
 • dokumentera sina besök och iakttagelser
 • skriva ett utlåtande till byggherren och Samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • åtgärder och byggen som varken behöver bygglov eller anmälan
 • små ändringar i en- eller tvåbostadshus, som mindre tillbyggnader, inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage, bastu, takkupor eller balkong
 • små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter som mindre tillbyggnader, enstaka inglasning av balkong, miljöhus, skärmtak, eldstad eller rökkanal
 • byte av färg eller annat som påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad
 • skyltar
 • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall
 • små markåtgärder

Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera
 • ny- eller tillbyggnad av miljöhus, skärmtak eller inglasning av balkong
 • byte av färg eller annat som påverkar byggnadens yttre utseende
  skyltar, plank
 • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall
 • små markåtgärder

För projekt som inte listas som enkla byggprojekt ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Att upprätta kontrollplan

Använd mallen för kontrollplan och se till att din kontrollplan innehåller följande:

 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (till exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
 • hur farligt avfall ska tas om hand

Anmälan kontrollansvarig (E-tjänst)

Samhällsbyggnadsförvaltningen