Roller och ansvar

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och framför allt ansvar för sin del. Det är viktigt att du som ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan vet vilken roll och vilket ansvar som gäller för dig.

Besiktningsman

En besiktningsman kan anlitas för att undersöka skicket hos en befintlig byggnad, till exempel före köp (överlåtelsebesiktning), eller för att konstatera om en byggnadsåtgärd som byggherren har beställt också har blivit utförd enligt avtal (entreprenadbesiktning).

Besiktningsmannen är ofta en byggnadsingenjör som har speciell utbildning för detta.

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, bygg-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte den som utför själva arbetet.

Byggherren ansvarar bland annat för att:

  • kontroller enligt kontrollplanen blir utförda och att intyg enligt kontrollplanen skickas in
  • byggnader och anläggningar utförs i överensstämmelse med plan- och bygglagen (2010:900) och andra tillämpliga författningar, särskilt Boverkets Byggregler, BBR
  • byggnadsarbetena bedrivs i överensstämmelse med arbetsmiljölagen (1977:1160)
  • bygg- och rivningsavfall omhändertas enligt kommunens riktlinjer

Entreprenör, hantverkare

Entreprenören eller hantverkaren är den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

Avtal och kontrakt

När du i egenskap av privatperson anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Fastighetsägare

Den som äger en fastighet har alltid ansvar för byggnader och andra anläggningar på fastigheten liksom för tomtens skick. Även den som äger ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) utan att äga fastigheten, eller den som har haft fördel av byggnadsverket, kan hållas ansvarig.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet. En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad.

Läs mer om vad som gäller för kontrollansvarig här

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet i Trelleborg som fattar beslut om bygglov, startbesked, slutbesked och andra beslut som krävs inom byggande. Samhällsbyggnadsnämnden har även ett tillsynsansvar och ska bevaka att ingen bryter mot plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsnämnden är politiskt tillsatt.

Till sin hjälp har Samhällsbyggnadsnämnden ett antal tjänstemän i Samhällsbyggnadsförvaltningen. De som arbetar med byggfrågor ingår i bygglovsenheten och består av bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer. Tjänstemännen får fatta beslut å Samhällsbyggnadsnämndens vägar i ärenden som inte är kontroversiella eller av principiell natur (delegationsbeslut).

Projektörer

Den som upprättar ritningar och andra dokument inför ett byggprojekt kan till exempel vara en arkitekt eller en byggnadsingenjör. Projektören kan anlitas av antingen byggherren (generalentreprenad) eller entreprenören (totalentreprenad).

Sökande

Sökande är den privatperson eller det företag som gör ansökan eller anmälan hos Samhällsbyggnadsnämnden och är den som ”äger” ärendet hos nämnden. Sökande är ofta, men behöver inte vara, samma som byggherren.

Allt som skickas in till nämnden ska gå via sökanden eller med dennes goda minne och allt av vikt som tillförs ärendet av någon annan ska delges sökanden. Sökanden är också den som har betalningsansvaret för den avgift som tas ut.

Övriga sakkunniga, förutom kontrollansvarig

Även andra sakkunniga än kontrollansvarig kan komma i fråga i ett byggprojekt. Större projekt kan till exempel kräva att en sakkunnig i tillgänglighet granskar handlingarna innan en ansökan om lov skickas in. Certifierade sakkunniga hittar du på Boverkets webbplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen