Vem ska tas emot i den anpassade skolan?

Anpassad grundskola är ett alternativ för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen inom den anpassade gymnasieskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Det som i skollagen sägs om personer med intellektuell funktionsnedsättning gäller även dem som har fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Det är elevens hemkommun som prövar och beslutar i frågan om mottagande i anpassad grundskola. Det är även hemkommunen som prövar och beslutar i frågan om en sökande till anpassad gymnasieskola tillhör målgruppen.

Hemkommunens beslut ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.