Badvattenprover

Under sommaren tas badvattenprover på badplatser varannan vecka. Resultatet av proverna är klara två dagar efter.

Under sommaren tas prov vid Skåre skansar, Dalabadet, Gislöv strandmark, Smyge havsbad (tidigare Äspö), Pärlan och Skateholm.

Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets kvalitet sett i ett längre perspektiv, utan bara hur vattnets kvalitet var just vid provtagningstillfället. Man måste vara medveten om att vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret, och att varje enskild provtagning endast utgör ett stickprov.

På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Varmt och lugnt sommarväder gynnar tillväxten av alger i vattnet.

Extern länk

Följ badvattenkvaliteten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats