Trelleborgarnas möjlighet att påverka

I de allmänna valen har Trelleborgarna möjlighet att påverka vem som ska styra i kommunen under de kommande fyra åren. Mellan valen finns det även möjlighet för medborgare i Trelleborg att vara delaktiga och påverka de politiska processerna på olika sätt.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en idé eller ett förslag från den som bor i Trelleborgs kommun eller som berörs av dess verksamhet. Det ger medborgare möjlighet att påverka det som de anser är viktigt.

Ett medborgarförslag som efter 30 dagar fått 50 röster eller fler anmäls till kommunfullmäktige som beslutar om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som hanterar ärendet tillsammans med berörd förvaltning. Beslut ska fattas inom ett år från det att medborgarförslaget kom in till kommunen.

Mer information om medborgarförslag

Företagens initiativrätt

Enligt fullmäktiges arbetsordning kan styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

En miljon idéer

En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Medborgarbudget är en modell för delaktighet, som ska komplettera det goda samarbetet med föreningslivet för att nå samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Syftet är också att öka förutsättningarna för att investeringarna som genomförs kommer många till del.

Mer information om En miljon idéer

Allmänhetens frågestund

I anslutning till vartannat fullmäktige möte är det avsatt 30 minuter för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är ett sätt att öka allmänhetens intresse för politiken där medborgare har möjlighet att skicka in en fråga som sedan besvaras öppet på ett fullmäktigt sammanträde av politiker.

Mer information och riktlinjer