Politiker i nämnd

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt till det egna ansvarsområdet. Nämnderna har även ett ansvar att följa upp att den verksamhet som bedrivs av anställda leder mot målen. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i nämnderna, fördelningen av platser i nämnderna följer valresultatet.

Fullmäktige fastställer nämndens uppdrag i ett reglemente där nämndens ändamål, grunduppdrag, ansvar och befogenheter, regler och arbetsformer anges.

Din nämnds ansvar framgår av kommunallagen, nämndens reglemente och den speciallagstiftning som kan vara aktuell för verksamheten. Reglementet är grunden för nämndens arbete och beslut och därför är det viktigt att du behärskar innehållet i din nämnds reglemente.