Politiker i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är valt direkt av medborgarna och är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige styrs av en mängd regler, som baserar sig både på lagtext och i den arbetsordning som kommunfullmäktige själv antagit.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunallagen och annan lagstiftning

Fullmäktiges arbetsområde

Fullmäktige måste besluta om frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • Val av revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • Arvoden för politiker
  • Folkomröstning i kommunen