Politisk ordlista

Här hittar du vanliga ord i den kommunala beslutsordningen.

A

Acklamation

Utan omröstning, ärendet anses avgjort enhälligt.

Ajournering

När ett sammanträde avbryts under kortare eller längre tid, ofta för interna överläggningar inom partigrupperna.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

B

Beredning

Ärendet utreds och ett förslag till beslut tas fram.

Bordläggning

Ett ärende flyttas till nästa sammanträde. Ytterligare uppgifter i ärendet får inte läggas till. I fullmäktige räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för bordläggning för att yrkandet ska bifallas. Motsvarande regel finns inte för nämnder och styrelser.

D

Delegera

Överlåta arbete och beslut till någon annan.

E

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant.

Expediering

Utdrag ur protokollet som ska skickas till berörda nämnder, andra organ eller personer.

F

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten.

Föredragningslista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

H

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Föreslå

I

Initiativrätt

Rätt att begära att ett ärende tas upp i nämnd, styrelse eller fullmäktige. Ärenden till fullmäktige kan väckas av nämnd eller av en ledamot i form av en motion.

Interpellation

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunkansliet senast 2 dagar innan sammanträdet. Även övriga ledamöter i fullmäktige kan delta i debatten.

J

Jäv

Jävig är den som berörs personligen av utgången i ett ärende. Sådan ledamot ska inte delta i ärendets handläggning eller beslut.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

K

Kommunalskatt

Betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Kontraproposition

Utse vilket av två olika förslag som ska bli motpart till huvudförslaget.

L

Ledamot

Medlem

Lekman

Person som inte är fackman.

M

Mandat

Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag

Skriftligt förslag från folkbokförda medborgare i Trelleborgs kommun

Motion

Ett ärende som kommer från en fullmäktigeledamot. Motionen bereds av tjänstemän och går sedan tillbaks till fullmäktige för beslut.

N

Nämnd

Består av politiskt förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

O

Omröstning (votering)

Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära att få rösta om vilket beslut som ska antas.

P

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.

Proposition

När det finns fler än ett förslag till beslut i ett ärende, och omröstning begärts, ska ordföranden ställa de olika förslagen ”under proposition”, dvs ställa upp en omröstningsordning, så att ledamöterna kan rösta ja eller nej (eller avstå).

Protokoll

Skriftlig redogörelse vad som händer under ett sammanträde.

Protokollsanteckning

Som ledamot i styrelse eller nämnd finns det möjlighet att lämna så kallad protokollsanteckning i samband med att ett ärende avgörs. En protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och lämnas in till sekreteraren i anslutning till sammanträdet. En protokollsanteckning ska vara skriftlig.

R

Remiss

Ärenden skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska får lämna sina synpunkter.

Reservation

När ett beslut går en ledamot emot kan ledamoten anmälan att han/hon inte är överens med majoriteten och få sin reservation antecknad till protokollet.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år har rösträtt.

S

Skrivelse

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Suppleant

Äldre benämning för ersättare.

Särskilt yttrande

Komplettering till beslut av en eller fler ledamöter.

T

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut.

U

Utslagsröst

Vid lika röstetal i omröstningar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd, har ordföranden utslagsröst.

V

Votering

Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära att få rösta om vilket beslut som ska antas.

Y

Yrkande

Är det samma som förslag (till beslut).

Å

Återremiss

Formellt beslut att låta ett ärende gå tillbaka för att tillföras tex ytterligare information. En återremiss ska åtföljas av en motivering. I fullmäktige räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för bordläggning för att yrkandet ska bifallas. Motsvarande regel finns inte för nämnder och styrelser.