Detaljplan 247 evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart

Syftet med detaljplanen är i första hand att möjliggöra för en evakuerings- och angreppsväg till- och från Trelleborgs hamn. I framtiden kan denna även fungera som en hamninfart från öster.

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Övergripande projektkorridor för östlig ringväg (röd) och östlig hamninfart (gul).
Delar av projektet är samfinansierat av EU.

Beslut

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2022-05-02, § 92, beslutat att anta detaljplan för Öster Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och angreppsväg/framtida östra hamninfarten”– DP 247. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2022-05-17.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen