Detaljplan 301 för Getingen 1 med flera

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Getingen 1, Dp 301, i Trelleborg. Planområdet är beläget vid korsningen mellan Fagerängsvägen och Syster Jennys väg och syftet med planförslaget är att möjliggöra för stadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplanen, fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med standardförfarande.

Planområdet är markerat på bilden.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning

Under tiden den 23 maj till och med den 16 juni 2024 finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Granskning pågår mellan den 23 maj och 16 juni 2024.

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 16 juni 2024.

Ange diarienummer PL-2022-82 och skicka dina synpunkter via e-post till plan@trelle­borg.se eller via brev till Trelleborgs kommun, SBF, Algatan 29, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen