Detaljplan 290 för Västervång 2:25 med flera, ”Västra ringvägen”

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västervång 2:25 med flera, ”Västra ringvägen”. DP 290 i Trelleborg. Planområdet är beläget nordväst om Trelleborgs tätort och syftet med planförslaget är att koppla samman Europaväg E22/E6 och länsväg 108 med en delvis ny vägsträckning nordväst om Trelleborgs tätort.

Syftet är att, tillsammans med en laga kraftvunnen detaljplan för Östra Ringvägen och Östra hamninfarten, uppnå en gen och ändamålsenlig infrastruktur där hamn- och genomfartstrafik kan ledas om utanför Trelleborgs centrum, vilket är en förutsättning för att förverkliga det som kommunen föresatt sig inom ramen för Kuststad 2025. Ringvägen ska för hamntrafikens vidkommande bestå av så få konflikt- och korsningspunkter som möjligt. Samtidigt skall den tjäna övrig trafiks mål om en rimligt god framkomlighet.

Granskning med utökat förfarande

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen men inte med Länsstyrelsens granskningsyttrande och tas fram med utökat förfarande.

Planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller är i övrigt av stor betydelse.

Samråd

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Samråd pågår mellan den 26 maj och 30 juni, planförslaget finns då tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Samrådsmöte kommer att hållas den 7 juni, 17:00-19:00 i Trelleborgssalongen på Parken, Norregatan 45 i Trelleborg.

Synpunkter

Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 30 juni.

Ange diarienummer PL-2022-2 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande

Detaljplan 290 för Västervång 2:25 med flera, ”Västra ringvägen”

Fotograf: Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen