Detaljplan 285 för Valfisken större 45, Valen

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Valfisken större 45 Valen i Trelleborg. Planområdet är beläget mellan Algatan och Nygatan och syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder ovanför befintligt köpcentrum, liksom en högre bostadsbyggnad med verksamheter i bottenplan intill Nygatan i anslutning till Valens köpcentrum.

Detaljplanen omfattar Valengallerian i Trelleborg.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Samråd

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med utökat förfarande då allmänhetens intresse förväntas vara stort.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Samråd pågår mellan den 31 maj och 30 juni, planförslaget finns då på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens webbplats.

Samrådsmöte kommer att hållas den 15 juni klockan 17.30-19.00 i rådhuset, Algatan 13.

Synpunkter

Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 30 juni.

Ange diarienummer PL-2021-27 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen