Detaljplan 284 del av Dalköpinge 2:1 med flera, ”Växthusanläggningen”

Syftet med detaljplanen är att fastställa befintliga växthus, belägna intill Trelleborgs östra verksamhetsområde, och möjliggöra för en expansion för verksamheten österut. Därtill syftar detaljplanen till att möjliggöra för andra storskaliga verksamheter i områdets västra del.

Bild över området.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Granskning

Planförslaget finns utställt under perioden 15 februari – 16 mars 2023.

Planförslaget är tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Rådhuset, Algatan 13
  • Biblioteket, Astrid Lindgrens Allé
  • Bokbussen

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningstiden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som har inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som har skickat in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsperioden överklaga till mark- och miljödomstolen.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen senast den 16 mars 2023 till följande adress:

samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Uppge namn, adress och detaljplanens diarienummer, PL-2021-25.

Samhällsbyggnadsförvaltningen