Detaljplan 284 del av Dalköpinge 2:1 med flera, ”Växthusanläggningen”

Syftet med detaljplanen är att fastställa befintliga växthus, belägna intill Trelleborgs östra verksamhetsområde, och möjliggöra för en expansion för verksamheten österut. Därtill syftar detaljplanen till att möjliggöra för andra storskaliga verksamheter i områdets västra del.

Bild över området.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2023-11-27, § 227, beslutat att anta detaljplan för Dalköpinge 2:1 m fl ”Växthusanläggningen” – Dp 284.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-12-11.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till:

Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller overklagandendpkf@trelleborg.se

Överklagandet ska ha kommit in senast 8 januari 2024.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan

Samhällsbyggnadsförvaltningen