Detaljplan 283, för Ardennern 1 med flera, inom Business Center Trelleborg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Business Center Trelleborg (BCT). BCT är en del av Kuststad 2025 där syftet är att möjliggöra för huvudsakligen produktionsverksamhet och logistik, med kompletterande inslag av kontor och service. Planen möjliggör även för produktion och förvaring av vätgas samt för restauranger, gym och kiosk. Allmän plats utformas i enlighet med framtagen strukturplan för området.

Bilden visar planområdets gränser.

Granskning 3

Då revideringar gjorts ställs förslaget ut för en tredje granskning.

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ardennern 1 ”Business Center Trelleborg”, DP 283. Planområdet är beläget vid Trelleborg stads östra delar. Då revideringar gjorts ställs förslaget ut för en tredje granskning.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för industri- och produktion- samt logistikverksamhet, med kompletterande inslag av kontor. Detaljplanen möjliggör även för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Kvarteren sammanlänkas i en ny gatustruktur, anpassad för tung trafik. Därutöver syftar detaljplanen till att värna värdefulla naturmiljöer samt skapa möjlighet att inom området ta hand om dagvatten.

Planförslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning 3 pågår från 17 april till och med 6 maj 2024. Under den tiden finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens webbplats
www.trelleborg.se/detaljplaner.

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 6 maj 2024.

Ange diarienummer PL-2021-37 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen