Detaljplan 283, för Ardennern 1 med flera, inom Business Center Trelleborg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Business Center Trelleborg (BCT). BCT är en del av Kuststad 2025 där syftet är att möjliggöra för huvudsakligen produktionsverksamhet och logistik, med kompletterande inslag av kontor och service. Planen möjliggör även för produktion och förvaring av vätgas samt för restauranger, gym och kiosk. Allmän plats utformas i enlighet med framtagen strukturplan för området.

Bilden visar planområdets gränser.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Granskning

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fastigheten Ardennern 1 ”Business Center Trelleborg”, DP 283. Planområdet är beläget vid Trelleborg stads östra delar. Det primära syftet med planförslaget är att möjliggöra för logistik-, industri-, och produktionsverksamheter.

Planförslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden den 19 april till och med den 3 maj finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens webbplats: www.trelleborg.se/detaljplaner.

Granskning pågår mellan den 19 april och 3 maj.

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 3 maj.

Ange diarienummer PL-2021-37 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen