Detaljplan 281 för del av Bogsprötet 3 med flera, Etapp Väst

Syftet med detaljplanen är att visa hur det aktuella området kan omvandlas från ett verksamhetsområde till en ny stadsdel som innehåller blandad bebyggelse med bostäder, centrumverksamheter, mobilitetshus och offentlig service i form av skolverksamhet.

Vidare är syftet att stärka den allemansrättsliga tillgången till friluftsområdet längs stranden, genom tillgänglighetsanpassningar och service, och därmed också stärka den västra entrén till staden.

Ambitionen är att det första man möts av i väster ska skapa intresse och nyfikenhet för platsen och för Trelleborgs stadsutveckling.

Bilden visar det aktuella planområdet efter andra granskningen.

Granskning 2

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen men tas fram med utökat förfarande. Planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller är i övrigt av stor betydelse.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Granskning pågår mellan den 21 juni och 21 juli 2023. Under den tiden finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Under granskningstiden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 21 juli 2023.

Ange diarienummer PL-2020-118 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen