Detaljplan 281 för del av Bogsprötet 3 med flera, Etapp Väst

Syftet med detaljplanen är att visa hur det aktuella området kan omvandlas från ett verksamhetsområde till en ny stadsdel som innehåller blandad bebyggelse med bostäder, centrumverksamheter, mobilitetshus och offentlig service i form av skolverksamhet.

Vidare är syftet att stärka den allemansrättsliga tillgången till friluftsområdet längs stranden, genom tillgänglighetsanpassningar och service, och därmed också stärka den västra entrén till staden.

Ambitionen är att det första man möts av i väster ska skapa intresse och nyfikenhet för platsen och för Trelleborgs stadsutveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen