Detaljplan 270 för Gislöv 81:1 Stationsbyn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Gislöv 81:1, med infart från Gislövsgårdsvägen. Därtill syftar detaljplanen till att bevara delar av befintlig natur­mark.

Samråd

Planförslaget har varit utställt under perioden 30 augusti – 27 september 2021 för samråd.

Planområdet ligger i Gislövs by och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen