Detaljplan 256 Lilla Beddinge 24:1 "Bedinge Golfklubb"

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lilla Beddinge 24:1 i Beddingestrand. Planområdet är beläget intill golfbanan och Granhyddan i Beddingestrand och syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsbebyggelse (radhus och flerbostadshus) i västra delen av Beddingestrand. Den södra delen av området möjliggör även för centrumverksamhet och vård. Syftet är även att möjliggöra för expandering av golfbanan västerut.

Planförslaget överensstämmer endast delvis med Översiktsplanen och tas därmed fram med utökat förfarande.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Granskning

Synpunkter

Under granskningstiden den 23 april till och med den 21 maj finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida och möjlighet finns att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 21 maj.

Ange diarienummer PL-2021-50 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Algatan 29, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen