Detaljplan 256 Lilla Beddinge 24:1 "Bedinge Golfklubb"

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lilla Beddinge 24:1. DP 256 i Trelleborg. Planområdet är beläget i västra Beddingestrand och syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsbebyggelse (radhus och flerbostadshus), vård och centrumverksamhet samt att möjliggöra för en expandering av golfbanan västerut.

Planförslaget överensstämmer endast delvis med Översiktsplanen och tas därmed fram med utökat förfarande.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Samråd

Under tiden den 25 april till och med den 23 maj 2023 finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner. Se handlingar längre ner på denna sida.

Samråd pågår mellan den 25 april och den 23 maj 2023.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas 10 maj, kl. 17-18:30 på klubbhuset på Bedinge Golfklubb i Beddingestrand.

Synpunkter

Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 23 maj 2023.

Ange diarienummer PL-2021-50 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Bilden visar det aktuella planområdet som består av två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen