Detaljplan 249 för Ståstorp 3:1 med flera, Ståstorp och Sysav

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ståstorp 3:1 med flera, ”Ståstorp och Sysav” i Trelleborg, DP 249. Detaljplanens syfte är att utvidga Västra Verksamhetsområdet för att göra det möjligt för fler verksamheter att kunna etablera sig inom området. I områdets södra delar ska Sysavs verksamhet kunna utvidgas, i de norra delarna som är synliga från Hedvägen ska det även möjliggöras för fordonshandel och i områdets östra del möjliggörs för besöksanläggning.

Planförslaget är i enlighet med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med utökat förfarande.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Samråd pågår mellan den 26 maj och den 28 juni, planförslaget finna då till-gängligt på biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Samrådsmöte kommer hållas den 15 juni kl. 17:30-19:00 i Rådhuset (Algatan 13).

Synpunkter

Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan. Synpunkter ska ha inkommit senast 28 juni.

Ange diarienummer PL-2019-31 till plan@trelleborg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Bild över aktuellt område för detaljplan 249, Ståstorp 3:1 med flera, Ståstorp och Sysav

Fotograf: Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen