Fastighetsbestämmelser

Det finns särskilda bestämmelser för fastighetsbildning. Till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan jord för stadigvarande bruk, träd och andra växter som står på rot samt naturlig gödsel.

Vad är en fastighet?

En fastighet består av avgränsade områden på marken. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den nyttjas vid till exempel planering av bebyggelse, byggande av vägar och järnvägar samt vård av miljön. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Mellan fastigheterna finns det gränser som går mellan gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning. Dessa gränspunkter presenteras sedan på karta samt sparas digitalt. Gränspunkter kan till exempel vara markerade med rör i marken.

Till varje fastighet hör en särskild fastighetsbeteckning som består av kommunnamn, trakt, block och enhet, exempelvis Trelleborg Ånga 1:1. Detta är namnet på fastigheten och det som sparas i olika register.

Fastighetsbildning

Fastigheter ny- eller ombildas genom lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättning behövs om du;

 • vill stycka av en bit mark från din fastighet
 • vill lägga ihop flera fastigheter till en, som du äger
 • har köpt eller tänker köpa en del av en fastighet
 • vill reda ut oklara gränser för en fastighet
 • vill dra fram en ledning över någon annans mark
 • har kommit överens med grannen om att byta en bit mark
 • äger en fastighet som tillsammans med andra fastigheter borde samverka för att bygga och sköta en gemensam anläggning, till exempel en väg, parkering eller avloppsanläggning.
 • vill nyttja ett område på annans fastighet

Olika typer av lantmäteriförrättningar

 • Anläggningsförrättning – en åtgärd för att bilda en anläggning till exempel väg som är gemensam för flera fastigheter.
 • Avstyckning – markområde avskiljs för att bilda egen fastighet. BILD
 • Klyvning – fastighet som ägs gemensamt av två eller flera delägare delas upp så att varje delägare – som begär det – får en egen fastighet, som motsvarar sin andel i ursprungsfastigheten. BILD
 • Fastighetsreglering – mark överförs från en fastighet till en annan fastighet. Även när ett servitut nybildas, ändras eller upphävs, görs det med hjälp av fastighetsreglering. BILD
 • Fastighetsbestämning – utredning och beslut om fastighetsgränsers lägen på marken eller innehållet i servitut eller ledningsrätt.
 • Legalisering – en åtgärd för att göra privat delning av fastighet laglig.
 • Ledningsrätt – rättighet skapas för ägare av ledning att anlägga, bibehålla och underhålla ledning på annans mark.
 • Äganderättsutredning – en åtgärd för att reda ut oklara äganderättsförhållanden
 • Servitut – ett servitut innebär att det finns en begränsning av rätten att bestämma om det man äger. Exempelvis kan andra ha rätt att använda väg, vattentäkt, båtplats, grustäkt och så vidare på din tomt. Servitut, ger ägare av en fastighet vissa permanenta förmåner på en annan fastighet.

Lantmäterimyndigheten är huvudman och ansvarar för fastighetsbildningsförrättningar.

Trelleborgs kommun har avtal om förrättningsmedverkan.

Vad säger lagen?

Fastighetsbestämmelser regleras i Jordabalken, 1 kap 1§, 2 kap 1§. Där står att läsa: Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen