Hundar och katter

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskyddet i kommunerna. Misstänker du vanvård av hund, katt eller annat husdjur, ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne.

Hundar

Hunden sägs ofta vara människans bästa vän och att promenera med hunden förlänger livet för de flesta. Ta gärna med hunden ut i naturen, men tänk på att den inte får skrämma andra djur. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, det vill säga helst kopplad.

Råd och tips för dig med hund

Andra saker att tänka på för hundägare är:

 • att inte lämna hunden ensam någon längre tid. Din hund har ett stort behov av sällskap och alla hundar behövs rastas regelbundet
 • att visa hänsyn. Släpper du ut hunden i trädgården, visa hänsyn till omgivningen när det gäller vilken tid på dygnet detta sker
 • att hålla din hund under uppsyn

Klagomål på hund

Om du har klagomål på grannens hund, bör du i första hand själv tala med grannen om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Om du bor i ett hyreshus ska du också tala med din hyresvärd innan du kontaktar kommunen.

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du misstänker att skällandet beror på vanvård ska du istället kontakta Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010- 22 41 350.

Observera att lösspringande och aggressiva hundar ska anmälas till polismyndigheten.

Vad säger lagen?

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska hunden hållas under uppsikt och skötas så att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. Detta innebär bland annat att hunden vid behov ska hållas kopplad och inte störa omgivningen genom oljud (till exempel genom att skälla eller yla).

Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur, till exempel hundar, hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med sådana olägenheter menas störningar som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfälliga (9:3 miljöbalken). Exempel på detta kan vara hundar som skäller eller ylar ihållande och under längre perioder.

Trelleborgs kommuns lokala ordningsföreskrifter för hundar

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna.

Bestämmelserna gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och
signalhundar för funktionshindrad eller för hund i polis- eller tulltjänst.

Hundar får inte medföras eller vistas på följande platser:

 • På lekplatser, inklusive till lek upplåten gräsmatta. (Det är dock tillåtet att
  passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- eller cykelväg).
 • På begravningsplatser och kyrkogårdar.
 • Idrotts- och sportplatser.
 • Skolgårdar.
 • Under tiden 1 maj-31 augusti på gräsmattor inom Stadsparken och Östervångsparken.
 • Under tiden 1 maj-31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00 inom allmänna
  badstränder.

Hundrastgårdar finns på Hallabacken, Barnängen, Malörten, Fagerängen, Serresjö, Generationsparken, Alstad, Anderslöv, Smygehamn, Albäck och Skegrie.

Hundbadplats finns vid Östra Stranden, nedanför Roddaregatan, och är markerad
med skyltar.

Hund ska hållas kopplad inom följande områden:

 • Planteringar omkring kyrka.
 • Campingplatser.
 • Områden upplåtna för torghandel.
 • Albäcks, Flaningens och Sumpens rekreationsområden samt inom Stadsparken
  och Östervångsparken.
 • Under tiden 1 maj-31 augusti inom parker, planteringar och rekreationsplatser
  utom på för hund särskilt anvisat område. Hund får under vårdarens
  uppsikt löpa lös inom område, som är upplåtet som hundrastplats samt inom
  inhägnad hundrastgård.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer om inte hunden är ID-märkt.

Inom de områden som finns angivna på bifogade kartor, ska hundens ägare
eller vårdare plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig. Föroreningen ska placeras i därför avsedda behållare och soptunnor och inte i papperskorgar. Denna bestämmelse gäller även för ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar för funktionshindrad eller för hund i polis- eller tulltjänst.

Katter

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ibland in klagomål på katter som stör kringboende. Katter utför sina behov i kringboendes rabatter, ligger på utemöbler och tar sig in i hus.

Det finns rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens och det är upp till fastighetsägaren att själv vidta åtgärder mot oönskade katter på tomten. Börja dock alltid med att prata med kattägaren.

Några tips för att freda sig mot oönskade katter på tomten

Tänk på att du aldrig får skada katten.

 • Spruta vatten på katten så snart du ser den. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom denna kan orsaka skador på katten.
 • Sätt lock på barnens sandlåda.
 • Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill hålla öppna.
 • På marknaden finns olika medel och preparat som sägs hålla katterna borta.
 • Strö ut kaffesump eller lägg ett nät i rabatten där katten gör sina behov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen