Så går det till

Trelleborgs kommun följer med En miljon idéer Sveriges kommuner och regioners modell för medborgarbudget.

Modellen bygger på internationell forskning och erfarenheter som visat sig vara framgångsrika. Processen från idégenerering fram till genomförande görs stegvis och under tid. I korta drag går det till så här:

 1. Idégenerering – medborgarna kommer med förslag
 2. Kommunen bearbetar förslagen utifrån kriterier
 3. Medborgarna röstar på förslag
 4. Förslagen beslutas politiskt
 5. Förslagen genomförs

Kriterier

Förutom geografisk uppdelning finns ramar för idéskapandet. En miljon idéer ska resultera i fysiska investeringar inom följande områden:

 1. Miljöåtgärder
 2. Barn och ungas fritid
 3. Äldres fritid

Miljöåtgärder omfattar åtgärder för tryggare och bättre miljö. Barn och ungas fritid gäller en aktiv fritid för alla barn i åldern 0-20 år. Äldres fritid gäller en aktiv fritid för alla i åldern +65.

Med fysisk investering menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats, till exempel lekplats, badplats, promenadstråk, belysning, plantering i parkmiljö, bänkar och så vidare.

Dessutom ska förslagen följa kriterierna nedan:

 1. Förslaget ska vara till för en bred målgrupp och komma många till del
 2. Förslaget får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser. Förslaget ska ligga inom ramen för Trelleborgs kommuns ansvarsområde och vara möjligt att utföra för kommunen
 3. Förslaget får kosta max 1 000 000 kronor
 4. Investeringen ska ligga inom planeringsområdets fysiska gränser.
 5. Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Trelleborgs kommun eller genom egen lokal insats på orten
 6. Investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till
 7. Förslaget ska ha inkommit inom av Trelleborgs kommun angiven tidsperiod

Vem får lämna förslag och vem får rösta

Alla medborgare oavsett ålder som är bosatta, går i skola, arbetar, har släktingar eller på annat sätt har koppling till det aktuella området får lov att lämna förslag.

Alla medborgare, fastighetsägare och näringsidkare inom det aktuella geografiska området får rösta – även barn under 18 år. Barn som röstar ska vara stora nog att förstå och själva vilja vara med och rösta. Det är upp till varje familj att bedöma om barnet är moget att rösta eller inte. Varje person får lägga tre röster.

Resultatet av rösterna fastställer prioriteringsordning av åtgärderna. Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att medborgarna oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag. De andra rösterna fördelas mer solidariskt.

Kommunledningsförvaltningen