Ramar för idéskapandet

För Trelleborgs kommuns medborgarbudget finns, förutom den geografiska uppdelningen i södra och norra landsbygdsområdena, ramar för idéskapandet eller så kallade kriterier.

En miljon idéer ska resultera i fysiska investeringar (föreslås av enskilda medborgare eller föreningar) eller sociala arrangemang och aktiviteter (föreslås av föreningar). Dessa kriterier gäller för 2024 och 2025 års medborgarbudget.

Fysiska investeringar

Förslag om fysisk investering kan läggas av enskilda medborgare eller föreningar. Förslaget ska gälla en fysisk investering som innefattar minst ett av tre områden:

 • Natur- och kulturmiljö
 • Barn och ungas fritid
 • Äldres fritid

Dessutom gäller följande för  fysiska investeringar:

 • Förslaget ska vara till för en bred målgrupp och komma många till del.
 • Förslaget får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser.
 • Förslaget ska ligga inom ramen för Trelleborgs kommuns ansvarsområde och vara möjligt att utföra för kommunen.
 • Ett förslag får max kosta en miljon kronor.
 • Orter som inte fått medel från En miljon idéer tidigare kommer att prioriteras, så att hela landsbygden gynnas av En miljon idéer.
 • Ett förslag behöver få minst 50 röster för att det ska genomföras.
 • Investeringen ska ligga inom planeringsområdets fysiska gränser.
 • Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Trelleborgs kommun eller genom egen lokal insats på orten.
 • Investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till.
 • Förslaget ska ha inkommit inom av Trelleborgs kommun angiven tidsperiod.

Sociala arrangemang och aktiviteter

Förslag om sociala arrangemang och aktiviteter ska läggas inom ramen för föreningsbidraget. Förslaget ska gälla ett socialt arrangemang eller aktivitet som innefattar minst ett av tre områden:

 • Natur- och kulturmiljö
 • Barn och ungas fritid
 • Äldres fritid

Dessutom gäller följande för sociala arrangemang och aktiviteter:

 • Förslaget ska komma många till del och ska därför vara öppet för allmänheten, men det är tillåtet att kräva anmälan.
 • Förslaget ska etablera nytt, utöka eller utveckla existerande arrangemang eller aktivitet.
 • Förslaget får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser.
 • En förening kan få bidrag på max 20 000 kronor per år för socialt arrangemang eller aktivitet.
 • Orter som inte fått medel från En miljon idéer tidigare kommer att prioriteras, så att hela landsbygden gynnas av En miljon idéer.
 • Ett förslag behöver få minst 50 röster för att det ska genomföras.
 • Förslaget ska ha inkommit inom av Trelleborgs kommun angiven tidsperiod.
 • Förslaget ska genomföras inom ett år från utbetalning.
 • Förslaget ska slutredovisas med skriftlig beskrivning, bilder och kvitton för utgifter efter genomförd aktivitet.
 • Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller postgirokonto. Föreningens organisationsnummer måste vara kopplat till aktuellt bank- eller postgirokonto för att utbetalning ska kunna ske.
 • Förslaget kan inte stödja enskild näringsidkare, religiösa föreningar eller privatperson.

Föreningsbidrag inom En miljon idéer

En miljon idéer

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen