Medborgarförslag

Kommunfullmäktige i Trelleborg har beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2005 införa en rätt för alla som är folkbokförda i Trelleborgs kommun att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Nytt beslut om Medborgarförslag

2018-04-23 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa krav på medborgarstöd från minst 50 medborgare för medborgarförslag.

En ny e-tjänst som kan hantera namnunderskrifter kommer att vara på plats den 1 september 2018.

Ställer du ditt medborgarförslag efter 23 april 2018 och före 1 september 2018 kommer ditt medborgarförslag att läggas upp i e-tjänsten först efter 1 september för möjlighet för dem som stöder förslaget att skriva under.

Du kan också välja att avvakta att lämna in ditt medborgarförslag tills efter 1 september 2018 så kommer det direkt bli möjligt för andra medborgare att ställa sig bakom ditt förslag.

Förslag kan överlämnas till nämnder

Fr.o.m. den 1 januari 2008 har beslutet kompletterats på så sätt att kommunfullmäktige kan överlämna till kommunstyrelsen eller viss nämnd, som berörs av förslaget, att fatta beslut med anledning av medborgarförslaget. Närmare föreskrifter om medborgarförslag finns i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Trelleborgs kommun kan lämna in egna förslag, s.k. medborgarförslag, till kommunfullmäktige. Detta innebär att även unga och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt får lämna in förslag. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslag får endast handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde t.ex. sophämtning, taxor, lekplatser, barnomsorg m.m. Däremot kan inte frågor som avser myndighetsutövning mot enskild, som ex socialbidrag eller bygglov, behandlas genom medborgarförslag. Förslaget får inte heller ha odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant hänseende.

Olika ämnen får inte heller tas upp i ett samma förslag. Tänk därför på att skriva ett förslag för varje ämnesområde. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Däremot kan inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar lämna in förslag. Skälet till detta är att det är den enskildes delaktighet som skall öka.

Använd vår e-tjänst för medborgarförslag eller lämna det till kommunledningskontoret på Rådhuset eller skickar det till:
Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Glöm inte att märka förslaget med Medborgarförslag. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir den en allmän handling, vilket medför att kommunen är skyldig att visa/lämna ut kopia av den till vem som helst som så önskar. Kommunen kan endast neka detta om handlingar hos kommunen innehåller uppgifter som har särskilt skydd enligt sekretesslagen.

Använd gärna den blankett vi tagit fram eller skriv ner ditt förslag på vanligt papper. Blankett kan även hämtas i receptionen på Rådhuset och på Socialförvaltningen samt på Medborgarkontoret på Biblioteket.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar då om medborgarförslaget skall besvaras av kommunfullmäktige, av kommunstyrelsen eller av en viss nämnd. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt och om möjligt inom sex månader men allra senast inom ett år från att förslaget lämnats in. Innan ditt medborgarförslag slutbehandlas kommer du att ges möjlighet att yttra dig över förslaget. Du kommer då samtidigt att informeras om när ditt medborgarförslag kommer att slutbehandlas och ges möjlighet att muntligen argumentera för ditt förslag innan beslut fattas i ärendet.

När protokollet med beslutet är färdigt kommer du att få en kopia av beslutet.

Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till kommunledningskontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?