Så arbetar vi med näringslivsfrågor

Trelleborg växer för framtiden och skapar goda förutsättningar för företag att startas, drivas och växa. Som kommun ska vi skapa möjligheter för nya innovativa verksamheter, vara en samlande kraft i utvecklingen av ett starkt och hållbart näringsliv och arbeta för etablering av högre utbildningsverksamhet som är intressant för hela regionen.

Trelleborgs kommun har fantastiska förutsättningar med sin geografiska position i Öresundsregionen, sin livskraftiga landsbygd, stora branschbredd och en växande befolkning. Med en näringslivsutveckling som är hållbar och innovativ bygger vi tillsammans en kommun i framkant.

Trelleborgs näringslivsstrategi 2022-2030

Med vår näringslivsstrategi vill vi skapa kraft och riktning i det näringslivsutvecklande arbetet i Trelleborg. Strategin tar sin utgångspunkt i visionen för Trelleborg som är följande: Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Strategin beskriver initialt vad du som företagare i Trelleborgs kommun konkret kan förvänta dig av oss samt en övergripande text för ett framgångsrikt näringslivsarbete i stort.

Strategins prioriterande målområden

 • Strategiskt mål

  Skapa utmaningar – låt företagens utvecklingsarbete bli en del av hela kommunens verksamhet och agenda.

  Trelleborgs kommun ska:

  • ha politiska visioner och en viljeinriktning att skapa ett gott näringslivsarbete för utveckling och tillväxt.
  • skapa närhet till näringslivet och ha kännedom om deras behov och utmaningar.
  • skapa rutiner, mötesplatser och plattformar för möten med näringslivet. Dessa ska vara så attraktivt utformade och givande att företagen prioriterar dem.
  • arbeta med upphandlingsfrågor för att möjliggöra att fler lokala företag kan lämna anbud.
  • arbeta med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv och skapa förutsättningar för utveckling inom näringslivet vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.
  • vid tillstånd och tillståndsprövning eftersträva smidig myndighetsutövning. Företagen ska kunna förvänta sig rätt svar efter skyndsam rättssäker handläggning med ett kundorienterat synsätt.
 • Strategiskt mål

  Främja näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning

  Trelleborgs kommun ska:

  • Trelleborgs kommun ska ha en nära dialog med företagen och en god serviceanda rörande att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft och proaktivt fokusera på framtida kompetenser som efterfrågas.
  • skapa utbildningar utifrån företagens behov, exempelvis yrkesutbildningar. Trelleborgs kommun ska arbeta för etablering av ett Campus i kommunen med inriktning på det lokala näringslivets behov och kommunens fokusfrågor, såsom exempelvis logistik och vätgas.
  • underlätta samarbetet mellan skola och näringsliv, exempelvis genom att skapa praktikplatser.
 • Strategiskt mål

  Andelen kunskapsintensiva företag i Trelleborgs kommun ska ges förutsättningar att etablera sig.

  Trelleborgs kommun ska:

  • attrahera en branschbredd av företag och fullt ut nyttja vårt gynnsamma läge som en del i Öresundsregionen, vilka i sin tur genererar en ökad lokal närvaro av stödjande leverantörer. Att attrahera välutbildad, specialiserad arbetskraft som redan har ett etablerat nätverk i näringslivet ger goda förutsättningar för att öka nyföretagandet med inriktning mot kunskapsintensiva tjänstenäringar. Kartläggningar visar att den genomsnittliga nyföretagaren är runt 40 år och akademiker och startar företag inom den bransch hen har erfarenhet av. För att locka dessa personer till Trelleborg är det viktigt med attraktiva boendemiljöer, bra skolor samt attraktivt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, restauranger och shopping. Över vissa av dessa verksamheter har kommunen stor rådighet, och över andra mindre, men den kommunala rollen är i mer eller mindre utsträckning närvarande i alla dessa verksamheter och den kommunala servicen bör vara effektiv och hålla hög kvalitet för att främja utvecklingen.
  • i områden där det anses lämpligt, vid upplåtande av mark, ge företräde till kunskapsintensiva företag.
 • Strategiskt mål

  Vi är alla stolta ambassadörer för vår attraktiva kommun.

  Trelleborgs kommun ska:

  • verka för ett tydligt platsvarumärke som stärker den lokala stoltheten hos företagare och medborgare samt attraherar kapital och kompetens.
  • aktivt marknadsföra sig som lokaliseringsplats för utvalda branscher och företag som kan dra nytta av kommunens fördelar.
  • utvecklas till en Smart kommun som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, besökare och för näringslivet.
 • Strategiskt mål

  Förbättra och utveckla kommunens service.

  Trelleborgs kommun ska:

  • systematiskt gå igenom varje område där näringslivet är mottagare eller påverkas, och utveckla förbättringsåtgärder enligt goda exempel och best practice från andra kommuner.
  • genom ett långsiktigt tillitsfullt arbete skapa större förutsättningar för näringslivets behov att starta, driva och växa.
 • Strategiskt mål

  Besöksnäringen är en motor för lokal samhällsutveckling.

  Trelleborgs kommun ska:

  • säkerställa turismens roll i samhällsutvecklingen genom att beakta besökarperspektivet och besöksnäringens behov i samhällsplaneringen.
  • samverka aktivt med närings- och föreningslivet för att främja destinationsutveckling samt stärka platsens attraktivitet för besökare.

Näringslivsstrategi 2022-2030

Handlingsplan för att nå målen i strategin

För att säkerställa att kommunens verksamheter arbetar systematiskt och förvaltningsövergripande för att nå målen i näringslivsstrategin jobbar vi med en handlingsplan för näringslivsarbetet.

Enkelt, attraktivt och hållbart

Ledorden enkelt attraktivt och hållbart är ett förhållningssätt för hur vi vill att du som företagare ska uppleva att det är att starta och driva företag i Trelleborg. Trelleborgs kommuns handlingsplan för näringslivsarbetet 2024-2025innehåller vad vi ska leverera kopplat till de tre ledorden.

Vår målsättning till 2025

Vårt mål är att nå topp 90 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat till 2025. Ett mål som gynnar oss alla som lever och verkar i Trelleborg. Handlingsplanen är en kommungemensam plan för att nå målet.

Handlingsplan för näringslivsarbetet 2024-2025

 • Servicebaserad verksamhet

  Verksamhetsansvariga ska säkerställa att medarbetare både förstår och lever upp till kommunens varumärke och värden. Detta bör genomsyra hela arbetet kopplat till näringslivet. Vi ska höja och upprätthålla servicenivån till högsta möjliga standard.

  Material för anställda

  Vi ska förbättra vårt arbetsmaterial och säkerställa att våra anställda är utrustade med verktyg och resurser för att leverera hög service till företagen. Dessutom ska vi utveckla introduktionspaket för nya medarbetare för att underlätta deras introduktion till Trelleborgs kommun och främja förståelsen för kommunens strategi inom näringslivsfrågor.

  Webbplats och digitalisering

  Vi ska fortsätta att förbättra och förenkla kommunens webbplats trelleborg.se, fortsätta digitalisera processer samt utveckla e-tjänster för att göra företagandet smidigare och mer effektivt.

  Upphandling

  Vi ska tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information som underlättar för näringslivet att delta i fler upphandlingar, samt arbeta för att stärka för- och efterarbetet med dessa.

 • Platsvarumärke och värdeerbjudande

  Genom att stärka stoltheten och självförtroendet för vår stad kan vi locka fler företag och investeringar. Vi ska koppla ihop kommunens platsvarumärke med vårt värdeerbjudande för att skapa en mer attraktiv miljö för företagande.

  Verksamhetsområden

  Vi ska fortsätta satsa på utveckling av verksamhetsområden. Nya Ståstorp utvecklas och planeras som ett attraktivt verksamhetsområde, för att locka fler företag och investeringar.

  Markanvisningar

  Trelleborgs kommun ska fortsätta att ställa höga krav på byggnadsskyldighet och markanvisningar, för att säkerställa att verksamheter och byggnader är i enlighet med kommunens vision och planer.

  Branschträffar

  Ökad samverkan med lokala näringsidkare är nyckeln till framgång. Vi ska öka antalet branschträffar och samordna kommunens träffar i ett års hjul för att främja nätverkande och kunskapsutbyte.

  Skola/näringsliv

  Vi ska tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för att möta upp kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt.

 • Verka för att nå hållbarhetsmålen

  Vi ska tillsammans med näringslivet arbeta för att nå hållbarhetsmålen för 2030.

  Hållbarhet

  Genom att minst en gång per år erbjuda utbildning och workshops för näringsidkare om hållbarhetsfrågor, inklusive miljö, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet, kan vi skapa en medvetenhet och en kultur av hållbarhet i näringslivssammanhang.

  Verksamhetsområden

  Nya och befintliga verksamhetsområden ska planeras och utvecklas med fokus på kvalitet och goda miljöer för att attrahera och locka nya företag och investeringar.

Näringslivsenheten

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen