Renhållning av trottoarer

Som fastighetsägare delar du ansvaret för renhållning och snöröjning av och omkring de kommunala gatorna med kommunen. Du som är fastighetsägare har ansvaret för gångbanor mellan fastigheter och gator, och kommunen sköter renhållningen av gatorna, cykelbanorna och offentliga platser.

Enligt tidigare regelverk prioriterades renhållningen av gator och gångbanor i olika kategorier. Idag är det dock samma ansvar och regler kring skottning och halkbekämpning för fastighetsägare oavsett vilken typ av gångbaneutrymme det handlar om.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning och snöröjning av gångbana eller gångbaneutrymme intill kommunal gata genom att:

  • så snart som möjligt ta bort snö och is som kan vara hinder för gångtrafikanter eller innebära risk för halka
  • sanda eller genomföra andra åtgärder för att motverka halka
  • hindra istappar och snöras från tak
  • se till att växtligheten på tomten inte hindrar framkomlighet eller fri sikt för trafikanter
  • ta bort ogräs, sopa och hålla rent samt
  • hålla rännstensbrunnar på gångbanan fria från skräp, löv, snö, is och annat som kan hindra vatten från att rinna undan

Föreskrifter och åtgärder för renhållning

I dokumenten “Föreskrifter om gångbanerenhållning” och i “Broschyr Klipp häcken” kan du läsa mer om skyldigheter och åtgärder för att hålla gångbanor rena, och vad du kan göra som fastighetsägare för att hålla sikten fri kring gator och trottoarer.

Tekniska Serviceförvaltningen