Åtgärder under vintertid

Snöväder, frost och halka innebär ofta stora utmaningar när gator och trottoarer ska hållas framkomliga och säkra för trafikanter.

Att hålla fritt från snö är ett delat ansvar. Kommunen ser till att de kommunala gatorna är snöfria och varje fastighetsägare har ansvar för att hålla gångbanor intill fastigheten fri från snö och halka.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Delat ansvar

Trelleborgs kommun har ansvaret för att se till att de kommunala gatorna är snöfria. Fastighetsägare har ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor intill fastigheten. Genom det delade ansvaret blir snöröjningen mer effektiv eftersom fler kan göra mer när stora ytor snabbt måste göras säkra och framkomliga.

Snöröjning

Utrymmet framför fastigheter kan se olika ut, men kravet är att ett gångbaneutrymme på minst 1,5 meter i bredd ska hållas fritt och säkert för gångtrafikanter under vintertid. På vissa platser kan dock kommunen behöva använda delar av utrymmet på gångbanan för uppsamling av snö från gatan. Om det kvarvarande utrymmet på gångbanan är mindre än 0,75 meter bortfaller ansvaret på den aktuella delen av gångbanan.

Halkbekämpning

Under vintertid kan problem med halka uppstå. Därför har fastighetsinnehavaren även ansvar för att sanda eller på annat sätt göra gångbanan säker för gångtrafikanter. Då vintern passerat har fastighetsägaren även ansvar för att sopa bort och ta hand om den sand som använts för att hålla gångbaneutrymmet halkfritt.

Hindra istappar och snöras från tak

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att snö och istappar kommer bort från tak, balkonger och liknande innan det ramlar ner av sig själv med risk för personskada. Skulle risk för snö och isras uppstå ska fastighetsägare se till att gångbanan omedelbart spärras av samt att snön och isen tas bort på ett säkert sätt inom 24 timmar. Därefter ska gångbanan öppnas igen.

Rensa rännstensbrunnar

Rännstensbrunnar som ligger inom gångbaneutrymmet har fastighetsägaren ansvaret för att hålla fria från skräp, snö och is som kan hindra vattnet att rinna ner i brunnarna. För att brunnarna ska fungera får inte stenar, sand och skräp sopas eller spolas ner i brunnarna.

Fri väg för sophämtning

För att sophämtningen ska fungera även under vintern krävs det även att du som fastighetsägare ser till att transporten av sopkärlet till sopbilen kan ske utan snöhinder eller halkrisk för renhållningsarbetarna.

Avfallshämtning vintertid

Tekniska Serviceförvaltningen