Renhållning av gator

Gatunätet i Trelleborg är stort och omfattar vägsträckor på flera mil. Det är alltså mycket stora ytor som ska hållas rena och framkomliga hela året.

Kommunen ansvarar främst för gatorna i Trelleborgs stad samt i tätbebyggda områden. Övriga gator är antingen statliga eller enskilda och sköts då av Trafikverket eller den enskilde ägaren.

Vintertid startar gaturenhållningen i Trelleborgs kommun i november och avslutas i mars. En beredskapsgrupp övervakar väderprognoserna för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning där det behövs, så snabbt som möjligt.

Under sommarhalvåret består gaturenhållningen främst om att sopa rent de kommunala gatorna från skräp efter vintern. På hösten sker främst arbete med lövupptagning. Utöver detta utförs punktinsatser vid behov.

Ansvarsfördelning

Trelleborgs kommun ombesörjer gaturenhållning och snöröjning på offentliga platser såsom kommunala körbanor, cykelvägar och torg. Kommunen bevakar läget, planerar åtgärder och beställer genomförandet av sina entreprenörer.

Trafikverket ansvarar för gaturenhållning och snöröjning av de gator där staten är väghållare. Det gäller till exempel Västra infarten, Strandgatan, Hamngatan, Järnvägsgatan, Östra infarten, Norra Infarten, Bryggaregatan samt de flesta vägarna på landsbygden.

Du som äger fastigheter intill kommunala vägar har ansvar för renhållning och snöröjning av gångbanor som gränsar till din tomt.

Tekniska Serviceförvaltningen