Åtgärder under sommartid

Sommartid ska gator och trottoarer i Trelleborg hållas rena och fria från ogräs, buskage, skräp och annat som kan hindra framkomligheten.

Delat ansvar

Att hålla gator och gångbanor rena och ogräsfria medför ett stort arbete och i Trelleborg är därför ansvaret fördelat mellan kommunen och fastighetsägarna. Fastighetsägarna ansvarar för renhållning av gångbanor och kommunen för gator och cykelbanor.

Rensa bort ogräs och sopa rent

Som fastighetsägare kan du göra mycket för att bidra till en trevlig utemiljö och ökad trafiksäkerhet i Trelleborg. Du har ansvar för att hålla gångbaneutrymmen intill din tomtgräns fria från buskage, ogräs och skräp som kan hindra gångtrafikanter.

Rensa rännstensbrunnar

Rännstensbrunnar som ligger inom gångbaneutrymmet har fastighetsägaren ansvaret för att hålla fria från skräp och löv som kan hindra vattnet att rinna ner i brunnarna.För att brunnarna ska fungera får inte stenar, sand och skräp sopas eller spolas ner i brunnarna.

Fri sikt kan rädda liv!

Som fastighetsägare har du ansvar för att växtlighet på tomten inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter. Vägmärken och gatubelysning får inte skymmas av till exempel buskage, träd eller häckplanteringar på tomten. För trafiksäkerheten gäller även vissa regler för hur hög växtligheten får vara kring tomten. Fri höjd gäller upp till 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.

Tekniska Serviceförvaltningen