Så beräknas din avgift inom vård och omsorg

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunen får ta ut i avgift från den enskilde. För år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad. För att kunna fatta beslut om vilken avgift du ska betala måste vi först räkna ut ditt så kallade avgiftsutrymme.

Här får du veta mer om hur din avgift beräknas.

 • Förbehållsbelopp är det du har rätt att behålla innan avgift kan tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

  I förbehållsbeloppet ingår ett lagstadgat minimibelopp och dina boendekostnader.

  Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för livsmedel, kläder och skor, fritid, resor, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd, dagstidningar, TV telefon, hushållsel, hemförsäkring samt öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

  Förbehållsbeloppet är 5 653 kronor för ensamstående eller 4 707 kronor för var och en av sammanlevande makar och sambor. För personer under 65 år är beloppet 6 218 kronor respektive 5 493 kronor per månad.

  Om du har speciella behov kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig ett förhöjt förbehållsbelopp. Det kan till exempel gälla om du har merkostnader för god man, specialkost eller resor.

  En avgift kan reduceras vid inflyttning till särskilt boende då det uppstår en dubbel hyreskostnad.

 • Som inkomst räknas de skattepliktiga inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna.

  • pension (till exempel garantipension, tilläggspension, äldreförsörjningsstöd)
  • privat pensionsförsäkring
  • regelbundna bidrag från stiftelser och fonder
  • livränta
  • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte vara med)
  • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (till exempel arbetslöshetskassa)
  • överskott av näringsverksamhet
  • ersättningar från utlandet (till exempel utländsk pension)
  • inkomst av arbete
  • inkomst av kapital (ränta etc.) året innan, dock räknas inte realisationsförlust/realisationsvinst som inkomst

  Som inkomst räknas även icke skattepliktiga inkomster som:

  • studiemedel i form av studiebidrag
  • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
  • barnbidrag
  • försörjningsbidrag
  • hemvårdsbidrag, hemsjukvårdsbidrag, som utbetalas av en kommun eller landsting till en vårdbehövande
  • underhållsbidrag
  • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
  • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst

  Alla inkomster som ingår i avgiftsunderlaget är beräknad nettoinkomst, det vill säga inkomsten efter att skatten är avdragen.

 • Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir kvar när förbehållsbeloppet, det vill säga bostads- och levnadsomkostnader, dragits av. Avgiftsutrymmet är alltså din betalningsförmåga.

  Om du väljer att inte lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden så innebär det att vi inte kan räkna ut ditt avgiftsutrymme och att du därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

  Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter när avgiftsutrymmet är negativt.

  En gång per år får du en förtryckt inkomstförfrågan. Den avser aktuella pensioner före skatteavdrag. Här frågas om hyra, fastighetskostnader och förmögenhet.

  Gifta par, registrerade partners och sambos

  Inkomsten för gifta och registrerade partners läggs ihop och delas sedan på hälften. Som sambo räknas du som ensamstående (bara den enskildes inkomst är då avgiftsgrundande).

  Hyra

  Hyra och drift i ett småhus räknas fram enligt Försäkringskassans schablon som bygger på antalet kvadratmeter i huset, taxeringsvärde, skuldbelopp och ränta i procent.

 • Bostadstillägg för pensionärer (BTP) räknas in när den avgiftsgrundande inkomsten ska beräknas. Det är därför viktigt att det ligger på rätt nivå. Du ansöker om BTP hos Pensionsmyndigheten: 0771-77 67 76.

  Bostadsbidrag för personer under 65 år ansöks hos Försäkringskassan: 0771-52 45 24

 • Kom ihåg att du ska lämna in nya uppgifter om du får ändrade förhållanden under året som kan påverka din avgift. Det gäller i samband med:

  • ökad eller minskad inkomst
  • förändrad boendekostnad eller bostadstillägg
  • förändrade familjeförhållande
 • Om du bor tillfälligt i Trelleborgs kommun och får hjälp enligt socialtjänstlagen räknas avgiften ut på samma sätt som om du är fast boende i kommunen.

 • Räkning skickas i efterskott till dig eller till den person du anmält som räkningsmottagare. Avgiften kan komma att ändras när dina insatser ökar eller minskar och om förändringen varar längre tid än en månad.

 • Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan du skriftligen överklaga beslutet till socialförvaltningen.

  Av skrivelsen ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar, exempelvis beräkningen av avgiftsunderlaget, beräkningen av förbehållsbeloppet och/eller höjningar eller minskningar av minimibeloppet.

  Det ska även framgå varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

  Skrivelsen ska ha kommit fram till socialförvaltningen inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

  Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om inte socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Socialförvaltningen