Revisorer

Revisionen är en del av den lokala demokratin. Kommunfullmäktige är vår uppdragsgivare, och vi stöttar kommunfullmäktige i kontrollen av de kommunala verksamheterna. Det är positivt. Det främjar Trelleborg och är till nytta för medborgarna. Revisorerna är opartiska, och vi är beredda att lyssna på alla som har synpunkter på kommunens verksamhet.

Kommunrevisionen i Trelleborg består av tio förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer. I vårt granskningsarbete har vi hjälpa av professionella sakkunniga från KPMG. Vi sammanträder varje månad med undantag av juli.
Vi har i enlighet med god revisionssed upprättat och antagit en flerårig strategi för att lägga fast våra visioner och mål.

Revisionens mål är att

  • Uppfylla kommunallagens och aktiebolagens krav på den kommunala revisionen och på lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.
  • Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet.
  • Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt.
  • Genomföra granskningar av hög kvalitet. Granskningar som ska bidra till förbättringar och ökad effektivitet i kommunens verksamhet.

Skriv till revisionen:
Kommunrevisionen
231 21 Trelleborg

Eller e-posta vår ordförande:
lena.naslund@trelleborg.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?