Taxor och avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Ny avfallstaxa från och med 1 juli 2019

För att möta ökade kostnader och investeringar har ny taxa för avfallshantering antagits av Kommunfullmäktige den 6 maj 2019. Taxan börjar gälla den 1 juli 2019.
Grundavgiften för villa och fritidshushåll höjs med 400 kronor per år. Avgiften för hämtning av trädgårdsavfall höjs med 100 kr per år. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som skickas ut i augusti.

Några nyheter

  • Grundavgiften höjs och betalas för varje fastighet och ska täcka kostnader för återvinningscentraler, farligt avfall, information, kundtjänst och planering. Till grundavgiften kommer ett abonnemang och en eventuell tilläggstjänst (= årsavgiften). Grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet. Kommunen har dessa kostnader även om du under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.    
  • Avgift för trädgårdsavfall höjs och tömning sker 18 gånger per år under veckorna 12-47.
  • Taxa för matavfallsinsamling införs för flerfamiljshus och verksamheter.
  • Höjd taxa för slamtömningstjänster från enskilda avlopp och fettavskiljare.
  • Abonnemang för fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus och verksamheter införs.

Taxan för kärlhämtning höjdes med 12 % den 1 januari 2018, men täckte inte investeringar och ökade driftkostnader. Trelleborg har inte konsumentprisindexreglerade taxor, det vill säga vi höjer inte några procent varje år som många andra kommuner gör.

I taxan ingår

  • bemannade återvinningscentraler - drift och underhåll av återvinningscentraler där hushållens grovavfall* och farligt avfall tas emot för vidare transport och behandling
  • avfallsinsamling - insamling och transport av hushållsavfall, drift, underhåll och investeringar av kärl och fordon
  • behandling - insamlat restavfall går till energiåtervinning, matavfall går till biogasproduktion
  • kommunikation och kundservice - information, kommunikation, kundservice, studiebesök
  • övergripande styrning och planering - ledning, planering, utveckling, upphandling, ekonomi, lokaler.

* med hushållens grovavfall menas här: trädgårdsavfall, brännbart restavfall, grovavfall (resårmöbler), asbesthaltigt avfall, gips, inert avfall (betong, tegel, klinker, sten)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!