Taxor och avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Ny avfallstaxa från och med 1 januari 2018

För att möta ökade kostnader och investeringar har ny taxa för avfallshantering antagits av Kommunfullmäktige den 27 november 2017. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Taxan för hushållsavfall höjs med 12 % för ett villahushåll och 5-10 % för flerfamiljsfastigheter/verksamheter. För ett villahushåll blir höjningen 256 kronor per år. Alla abonnemang och tjänster, utom avgiften för hämtning av trädgårdsavfall, berörs. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som skickas ut i februari.

Några nyheter

  • Taxan delas upp i en fast del (grundavgift) och en rörlig del (abonnemangsavgift). Grundavgiften betalas för varje fastighet och ska täcka kostnader för återvinningscentraler, farligt avfall, information, kundtjänst och planering. Till grundavgiften kommer ett abonnemang och en eventuell tilläggstjänst (= årsavgiften). Grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet. Kommunen har dessa kostnader även om du under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.

  • Avgift för abonnemangsförändring (avgiften avser kostnader för hämtning, tvätt och utsättning av kärl).

  • Höjd taxa för slamtömnings- och grovavfallstjänster.

  • Abonnemang för fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus.

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Taxan för kärlhämtning höjdes med 15 % den 1 januari 2017, men täckte inte investeringar och ökade driftkostnader. Senaste taxehöjning innan dess var 2007. Trelleborg har inte konsumentprisindexreglerade taxor, det vill säga vi höjer inte några procent varje år som många andra kommuner gör.

I taxan ingår

  • bemannade återvinningscentraler - drift och underhåll av återvinningscentraler där grovavfall* och farligt avfall tas emot för vidare transport och behandling

  • avfallsinsamling - insamling och transport av hushållsavfall, drift, underhåll och investeringar av kärl och fordon

  • behandling - insamlat restavfall går till energiåtervinning, matavfall går till biogasproduktion

  • kommunikation och kundservice - information, kommunikation, kundservice, studiebesök

  • övergripande styrning och planering - ledning, planering, utveckling, upphandling, ekonomi, lokaler.

*med grovavfall menas här: trädgårdsavfall, brännbart restavfall, grovavfall (resårmöbler), asbesthaltigt avfall, gips, inert avfall (betong, tegel, klinker, sten)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?