Avfall och återvinning, avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Den aktuella taxan för avfallshantering i Trelleborgs kommun gäller från 1 juli 2019.

Detta bekostar taxorna och avgifterna

 • Varje fastighet betalar en grundavgift som ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, informationsinsatser, kundtjänst och planeringsarbete.
 • Grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet. För kommunen kvarstår kostnader som täcks av grundavgiften även om du under viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.
 • Till grundavgiften kommer abonnemang på avfallskärl och eventuell tilläggstjänst. Abonnemang tillsammans med tilläggstjänst utgör årsavgiften.
 • Matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter finansieras genom taxa.
 • Flerfamiljshus och verksamheter ska också betala abonnemang för att täcka kommunens kostnader för fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • I avgiften för trädgårdsavfall ingår tömning 18 gånger per år under veckorna 12-47.
 • Slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare finansieras genom taxa.

I taxan för hämtning av avfallskärl ingår

 • Insamling och transport av hushållsavfall samt drift och underhåll av avfallskärl och fordon.
 • Behandling av insamlat restavfall som går till energiåtervinning och av matavfall som går till biogasproduktion.
 • Drift och underhåll av bemannade återvinningscentraler.
 • Kommunikation och kundservice.
 • Övergripande styrning och planering.

Trelleborgs kommuns avfallstaxa

Kundtjänst

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Öppningstider

Kundtjänsts öppettider är måndagar – torsdagar 08:00-16:30 samt fredagar 08:00-16:00.

Kundtjänst tar endast emot bokade besök, ring 0410-73 30 00 och boka ditt möte (30 minuter).

Tekniska serviceförvaltningen