Avfall och återvinning, avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Den aktuella taxan för avfallshantering i Trelleborgs kommun gäller från 1 juli 2019.

Detta bekostar taxorna och avgifterna

 • Varje fastighet betalar en grundavgift som ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, informationsinsatser, kundtjänst och planeringsarbete.
 • Grundavgift tas ut även om du har uppehåll i avfallshämtningen på grund av obebodd fastighet. För kommunen kvarstår kostnader som täcks av grundavgiften även om du under viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.
 • Till grundavgiften kommer abonnemang på avfallskärl och eventuell tilläggstjänst. Abonnemang tillsammans med tilläggstjänst utgör årsavgiften.
 • Matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter finansieras genom taxa.
 • Flerfamiljshus och verksamheter ska också betala abonnemang för att täcka kommunens kostnader för fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • I avgiften för trädgårdsavfall ingår tömning 18 gånger per år under veckorna 12-47.
 • Slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare finansieras genom taxa.

I taxan för hämtning av avfallskärl ingår

 • Insamling och transport av hushållsavfall samt drift och underhåll av avfallskärl och fordon.
 • Behandling av insamlat restavfall som går till energiåtervinning och av matavfall som går till biogasproduktion.
 • Drift och underhåll av bemannade återvinningscentraler.
 • Kommunikation och kundservice.
 • Övergripande styrning och planering.

Trelleborgs kommuns avfallstaxa

Kundtjänst

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Öppningstider

Måndag-torsdag klockan 08.00-16.30
Fredag klockan 08.00-16.00

Antalet besökare begränsas i lokalen varför en viss väntetid kan uppstå, vi ber dig ha överseende med detta. Som besökare till Rådhuset släpps du in av medarbetare på kundtjänst efter du ringt på ringklockan.

Tekniska serviceförvaltningen