Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs av världens ledare 2015 med syfte att leda världen mot hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla.

Glokala Sverige, glokalt förhållningssätt och #Blimålmedveten

“För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och att lokalt agerande får globala konsekvenser.” (Glokala Sverige – FN- förbundet och SKL)

Trelleborgs kommun har antagits att medverka i det nationella projektet Glokala Sverige, vilket är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Att medverka i Glokala Sverige ger fler ökad kännedom, kunskap och engagemang för de globala målen. Genom Agenda 2030 blir våra lokala utmaningar och möjligheter en del i ett större sammanhang. Agendan berör oss alla.

Inom projektet genomförs utbildningar och kommunikationsinsatser som når olika målgrupper. Det finns också en tillgänglig webbutbildning om Agenda 2030.

Länk till utbildningen

Gör utbildningen när det passar dig! Varje del tar cirka fem-tio minuter och avslutas med ett quiz.

Mer information

Agenda 2030 – Globala målen

Hållbarhetsrapport Trelleborgs kommun