Brandskyddskontroll och sotning, avgifter

Här är taxor för brandskyddskontroll och sotning. Avgifter gäller från och med 1 april 2021.

Priserna redovisas inklusive moms och exklusive moms (inom parentes).

Brandskyddskontroll: timtaxa 1 147 kronor (918), minuttaxa 19,12 kronor (15,30).

Sotning: timtaxa 622 kronor (498), minuttaxa 10,37 kronor (8,30).

Avgifter brandskyddskontroll

 • 1.1 Grundavgift, inställelse för utförande av brandskyddskontroll

  Ingår

  Alternativ A

  1.2 Kontrollavgift

  1. Kontroll av värmepanna fast bränsle
  Minuter: 45
  Pris: 861 kronor (exklusive moms: 688)
  2. Kontroll av övriga eldstäder
  Minuter: 35
  Pris: 669 kronor (exklusive moms: 535)
  3. Kontroll av tillkommande eldstad samma skorsten
  Minuter: 20
  Pris: 382 kronor (exklusive moms: 306)
  4. Kontroll av tillkommande eldstad i annan skorsten
  Minuter: 25
  Pris: 478 kronor (exklusive moms: 383)

  1.3 Tilläggsavgift

  För kontroll av temperaturmätning, tryckmätning, läckage eller röktrycksprovning
  uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4

  Alternativ B – anläggningar som inte inryms inom alternativ A

  1.2 Kontrollavgift

  Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4

 • 2.1 Kontrollavgift

  Kontrollavgift utgår med pris som  anges i 4.4

 • För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

 • 4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering
  och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.44, transportersättning samt en administrationsavgift på 414 kronor (exklusive moms: 331).

  4.2. Transportersättning för bil räknas som kilometerersättning per påbörjad km av
  avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för
  mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

  4.3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är
  tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

  4.4. Timersättning utgår per man med 1 147 kronor (exklusive moms: 918)
  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
  kvartstimme. För kontroll utför utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

  4.5. I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

  4.6. Brandskyddskontroll utförd på kvällstid efter kundens önskemål tillkommer en extra kostnad med 205 kronor (exklusive moms: 164).

  4.7. För egensotare som ej vid kontrollen har tillgång till sotningskontrollboken och extra arbete/tid blir följden av detta kan extra avgift tillkomma med 205 kronor (exklusive moms: 164).

 • Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de
  centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares
  Riksförbund publicerat sotningsindex.

Avgifter sotning

 • 1.1 Grundavgift – Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2

  Ett (1) helårsbebott hus och fritidshus ingår i 1.2
  Grundavgift ingår med 137 kronor (exklusive moms: 110) i objektsavgifter under 1.2. Om fler än ett
  objekt sotas samtidigt avgår 137 kronor (exklusive moms: 110) grundavgift från det fasta priset för varje antal objekt som överstiger ett.

  1.2 Objektsavgift

  Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal. I priset nedan, som är fastpris, ingår att ta hand om sot från alla utförda sotningar.

  1. Värmepannor mindre än 50 mcal (60 kW)
  Sotning med lina: 591 kronor (exklusive moms: 473)
  Sotning med roterande teknik: 891 kronor (exklusive moms: 714)

  2. Kakelugnar, täljstensugnar, tyngre eldstäder
  Sotning med lina: 550 kronor (exklusive moms: 440)
  Sotning med roterande teknik: 853 kronor (exklusive moms: 682)

  3. Övriga lokaleldstäder, t.ex. insats- & braskaminer, öppna spisar
  Sotning med lina: 495 kronor (exklusive moms: 396)
  Sotning med roterande teknik: 797 kronor (exklusive moms: 638)

 • 2.1 Sotningsavgift
  Sotningsavgift utgår med timersättning, inklusive transportersättning, per person med 622 kronor (exklusive moms: 498).

  För arbete utfört under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För arbete utfört utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

 • För arbete utfört utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 2.1 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

 • För extra inställelse, då tid avtalats med kunden, och då sotning ej kunnat utföras utan att särskilda skäl till detta förelegat, tillkommer kostnad med 344 kronor (exklusive moms: 275) som kan faktureras antingen separat eller i samband med den nya sotningen.

  Vid sotning på kvällstid (17.00-21.00) på kundens önskemål tillkommer 137 kronor (exklusive moms: 110).

 • Ersättning för sotningsarbeten enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.

Samhällsbyggnadsförvaltningen