Värdegrundsarbete för föreningar

Vad är värdegrund? Kortfattat är värdegrund de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en förening. Alla föreningar bör ha en värdegrund och kommunicera detta tydligt till medlemmar och andra aktörer som har med föreningen att göra.

När det gäller ansökan om barn- och ungdomsbidrag är det obligatoriskt att komplettera bidragsansökan med verksamhetsplanering för kommande år samt att svara på frågor om föreningens arbete med värdegrundsfrågor under det gångna året. Värdegrundsfrågorna håller för nuvarande på att uppdateras och behöver inte lämnas in förrän i samband med bidragsansökan år 2023. (För föreningar som söker verksamhetsbidrag för barn- och ungdomar ska värdegrundsarbetet lämnas in i samband med ansökan om verksamhetsbidrag för höstterminen 2022, dvs senast den 25 februari 2023).

Föreningens värdegrund

För att kunna arbeta med föreningens värdegrund och för att kunna uppnå de mål föreningar sätter upp för sin verksamhet är det viktigt att föreningar diskuterar och för en dialog kring värdegrunden i respektive förening.

Det är viktigt att komma ihåg att föreningar är på olika nivåer i värdegrundsarbetet och det viktiga är att föreningarna kan påvisa att det sker något i föreningen kopplat till dessa områden.

Kultur- och fritidsförvaltningen stöttar gärna föreningar i arbetet med att ta fram policydokument och andra dokument som kan behövas.

Föreningar ska påvisa att det sker ett aktivt arbete inom respektive område. En policy eller handlingsplan krävs inte, men föreningen ska kunna redogöra för hur dessa områden genomsyrar föreningens aktiviteter och verksamheter.

Trelleborgs kommuns värdegrund

Trelleborgs kommuns värdegrund vilar på tre nyckelbegrepp: Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA). Varje medarbetare ska veta vad Trelleborgs kommun står för. Varje medarbetare förväntas dela denna värdegrund oavsett roll, funktion och position. Mål och förhållningssätt ska vila på denna värdegrund – både utåt och inåt. Värdegrunden ska i alla lägen avspeglas i vårt agerande.

Fyra grundprinciper för Trelleborgs kommuns hållbarhetsarbete

 • Omvärlden ska in! – Kommunens verksamheter ska skapa utvecklade samarbeten med aktörer i sin omvärld, ta vara på bästa teknik och kunskap och våga pröva nya vägar.
 • Alla ska med! – Utanförskapet i Trelleborgs kommun ska försvinna. Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska prioriteras.
 • Genomtänkt resurshållning – Alla resurser, såväl naturella, kulturella, humana som ekologiska, ska användas ansvarsfullt och genomtänkt. Slutna biologiska och tekniska kretslopp prioriteras. Klimathänsyn ska alltid tas och hållbara transportlösningar prioriteras.
 • Bästa livskvalitet – Alla ska ha förutsättningar till hög livskvalitet genom tillgång till natur, kultur, fritidsaktivitet och professionell kommunal service.

Barnkonventionen

Från och med år 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Trelleborgs kommun arbetar enligt barnkonventionens fyra grundprinciper.

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
  respekterad.

Verksamhetsplan för föreningar

I verksamhetsplan för föreningar anges följande:

 • Förening
 • År
 • Föreningens vision
 • Mål för verksamheten
 • Varför har detta/dessa mål valts ut?
 • Vilka aktiviteter ska föreningen genomföra för att nå målen?
 • Finns det budget kopplat till aktiviteterna?
 • Hur ska uppföljning ske?

Kultur- och fritidsförvaltningen