Värdegrundsarbete för föreningar

Kortfattat är värdegrund de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en förening. Alla föreningar bör ha en värdegrund och kommunicera detta tydligt till medlemmar och andra aktörer som har med föreningen att göra.

Trelleborgs kommun och Tryggare Trelleborg jobbar aktivt för att stötta kommunens föreningsliv i värdegrundsfrågor. Föreningar erbjuds av kommunen löpande utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte med andra föreningar i värdegrundsfrågor.

Information om vad värdegrund kan innebära för föreningar (RF-Sisus webbplats)

Föreningens värdegrund bör kopplas till verksamhetsplaneringen

För att kunna arbeta med föreningens värdegrund och för att kunna uppnå de mål föreningar sätter upp för sin verksamhet är det viktigt att föreningar diskuterar och för en dialog kring värdegrunden i respektive förening.

En verksamhetsplan syftar till att koppla ihop föreningens aktiviteter till föreningens övergripande vision, mål och strategi. Framtagandet av en verksamhetsplan ger styrelsen att diskutera igenom årets verksamhet, fundera över vad som är viktiga frågor för medlemmarna och tillsammans spåna fram en bra plan för det kommande året. Verksamhetsplaneringsprocessen kan och bör sammankopplas med budgetarbetet.

En viktig nyckel till en lyckad verksamhetsplanering är en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som gör vad och hur verksamhetsplanen ska följas upp under året.

Syfte

Syftet med verksamhetsplanering är att följa upp kopplingen mellan den långsiktiga strategiska planeringen och det faktiskt utförandet. Detta sker till stor del genom att styra mot och nå mål. Oftast är verksamhetsplanen avgränsad till ett år och tas fram av styrelsen eller ansvariga för den del av verksamheten som berörs. 

Nedan följer frågor som föreningen kan inspireras av när ni skriver er verksamhetsplan:

Övergripande

  • Vad har föreningen för vision? Hur ser er framtida dröm ut?
  • Vilka prioriteringar har ni inför det kommande året?
  • Vilka mål vill ni nå det kommande året? (Gärna konkreta och mätbara)
  • Vill föreningen växa i medlemsantal, hur ska ni i så fall gå tillväga för att rekrytera medlemmar?
  • Vill föreningen driva opinion eller öka allmänhetens kännedom om föreningens verksamhet, hur ska ni i så fall gå tillväga?

Aktiviteter

  • Vilka aktiviteter, som syftar till att nå föreningens satta mål, ska ni genomföra?

Resurser

  • Vilka resurser har ni till ert förfogande?
  • Hur ser budgeten ut?
  • Hur ska ni finansiera det ni vill genomföra?

Kultur- och fritidsförvaltningen