Kamerabevakning

Trelleborgs kommun bedriver i viss omfattning kamerabevakning på fastigheter utomhus. Skyltar finns uppsatta på dessa fastigheter med tydlig information om att kamerabevakning sker.

Kamerabevakning utomhus i Trelleborgs kommun

Kamerabevakning utomhus syftar till att skapa ökad trygghet för invånare och besökare i kommunen. Det är även en säkerhetsrelaterad åtgärd som kan förhindra eventuella störningar i kritiska verksamheter. Inspelat filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

Rättslig grund

Kamerabevakning i Trelleborgs kommun och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kap 6.1e, som möjliggör behandling nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i syfte att öka trygghet och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Personuppgiftsansvarig nämnd i kommunen är Tekniska servicenämnden.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Du kan kontakta Trelleborgs kommuns Dataskyddsombud på mailadress .
Anser du att Trelleborgs kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Datainspektionen.

Ytterligare information

Ytterligare information om hur Trelleborgs kommun behandlar personuppgifter finns att läsa via denna länk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?