Diarium

Diarium är latin och kan översättas med dagbok eller register. Varje nämnd och kommunalt bolag i Trelleborg har ett eget diarium. Här ska dokument som inkommit eller upprättats av kommunen ordnas så att de blir enkelt sökbara.

Diarieföring innebär att föra dagbok över de handlingar som kommunen tar emot och skickar samt även de som upprättas inom kommunen.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas av alla. Du som enskild har rätt att ta del av alla diarieförda handlingar som inte är sekretessbelagda. Kommunen ska skyndsamt ta fram och lämna ut dessa. Undantag finns dock och dessa regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).